Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontakt hos PwC

Katja Severin Danielsson
Tel: 010 2133425 
Mail: katja.severin.danielsson@pwc.com

 

LÄNKAR

Område

PwC - strategisk partner

Inom PwC vill vi, precis som Styrelseakademien, aktivt bidra till god bolagsstyrning och utveckling av styrelsearbetet. 

Vår övertygelse är att god styrning och kontroll i de svenska bolagen och organisationerna, i avvägd balans med identifierade risker för verksamheterna, leder till ett starkt och lönsamt företagande. Vi driver därför detta arbete som ett led i att förverkliga vår vision, nämligen: att vi ska bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. 


God bolagsstyrning är lika viktigt för de mindre bolagen som för de större. Våra erfarenheter baserar sig främst på vårt arbete med ett stort antal bolag men även på den årliga tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande, lokala och globala undersökningar, thought leadership, seminarier och utbildningar som vi bland annat arrangerar i nära samarbete med Styrelseakademien.


Med vår hjälp kan du som styrelseledamot och ledande befattningshavare känna dig säker på att god bolagsstyrning medför att du navigerar rätt. Styrelsearbete och samspelet mellan styrelse och ledning är ett kärnområde för oss och vi ger råd om hur du kan säkerställa att verksamheten skapar värde samtidigt som interna och externa regler efterlevs.


PwC Styrelsenätverk 
Styrelsearbetet blir allt mer krävande och utmanade. Bakom utvecklingen ligger en mängd trender och omvärldshändelser både inom Sverige, men också internationellt. En globaliserad ekonomi, branschglidning, nya konkurrensmönster och snabb teknisk utveckling ritar om kartan på marknader och i företag. Samtidigt har hållbarhetsfrågorna kommit allt mer i fokus genom bland annat högre förväntningar från politiker, investerare och samhället i stort. Bolagen måste visa att de klarar av att ta ett kombinerat socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar för sina verksamheter. 

I takt med att kraven skärpts har nya frågeställningar hamnat i fokus som styrelsens sammansättning, ansvars- och ersättningsfrågor, utskottsarbete, valberedningens roll och betydelse samt även riskhantering, etik, värdegrund, och intern kontroll. Kraven på insyn och transparens har också skärpts. 

Vi har uppmärksammat att utvecklingen och den ökade komplexiteten i styrelsearbetet skapat ett behov av att träffas och diskutera. Därför har PwC tagit initiativ till tre olika nätverk för styrelseledamöter: Woman on the Board, Audit Committee Arena och Finansiellt styrelseforum.

Se vidare länk: http://www.pwc.se/sv/om-pwc/vara-natverk/styrelsenatverk.html

Nationella partners: