Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Föreningsstämma den 12 april 2017

Område

Medlemmarna i StyrelseAkademien Halland kallas härmed till föreningsstämma 

Tid: Onsdagen den 12 april kl 16.00.

Plats: HMS Industrial Networks, Stationsgatan 37, 302 50 Halmstad.

Anmälan görs senast 5 dagar före stämman här >>>

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Fastställande av dagordning
4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
5. Upprättande av röstlängd
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Frågan om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Disposition av årets resultat
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Fastställande av antal styrelserepresentanter och styrelsesuppleanter
(lägst 4 och högst 8 ledamöter)
12. Val av styrelsens ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
14. Val av revisor jämte revisorssuppleant
15. Behandling av eventuellt inlämnade medlemsmotioner
16. Framläggande av handlingsplaner för verksamhetsåret
17. Budget samt fastställande av avgiften för 2017
18. Framläggande av information om StyrelseAkademien Sverige
19. Val av delegat till föreningsstämman i StyrelseAkademien Sverige
20. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
21. Övriga frågor
22. Stämmans avslutande

Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än de som angetts i kallelsen bli föremål för beslut. Ärenden, som medlemmar önskar skall behandlas på stämman, skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före stämman.

Övrigt stämmomaterial: Länk till underlag enligt nedan här>>> 

  • Verksamhetsberättelse 2016,
  • Årsredovisning och
  • Revisionsberättelse för 2016 samt
  • Valberedningens förslag för 2017

Övrig information:

Efter årsmötet, kl 18.00 kommer vi att samlas för en bit mat och ett styrelecafé med temat

  • Styrelsen och Ledarskapet

där vi kommer att få lyssna till Staffan Dahlström, VD HMS Industrial Networks och Helena Eriksson, VD DH Solutions. Till styrelscaféet anmäler du dig här>>>

Välkommen!


Halmstad 2017-03-29
Styrelsen

Nationella partners: