Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Föreningsstämma Jämtland 

3 april 2017

Årsstämma
Soppbuffé
Föredrag

Anmäl dig här

Stämmohandlingar

Område

Årsstämma

Clarion Hotel Grand. Östersund kl. 17.00

Vi börjar med årsstämman sedan äter vi soppa och sist följer en föreläsning,
Frida Stein, MyMOWO och Sara Ahlin Grinde, Jämtlandsflyg talar.

        Sara Grinde

Föredragningslista: 

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
5. Upprättande av röstlängd 
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Disposition av årets resultat 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
11. Behandling av inlämnade motioner 
12. Framläggande av handlingsplan och budget för verksamhetsåret 
13. Fastställande av medlemsavgifter 
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
15. Val av styrelsens ordförande 
16. Val av övriga styrelseledamöter 
17. Val av revisor samt revisorssuppleant 
18. Val av valberedning 
19. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige 
20. Övriga frågor 
21. Föreningsstämmans avslutande 

Nationella partners: