Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

10 juli 2017

Förening

SvD Debatt

StyrelseAkademien uppmanar till förändring i lagstiftningen så att det tydligt framgår att det är möjligt att fakturera styrelsearvoden från egna företag.

> Läs debattartikeln på svd.se (9 juli 2017)

Domen gör professionellt styrelsearbete svårare

Arbete som styrelseledamot kan inte längre bedrivas som näringsverksamhet. Det är innebörden av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu måste lagen ändras, skriver representanter för Styrelseakademien. Först publicerad i SvD debatt.

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 20 juni slår fast att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst. Det innebär allvarliga försämringar för personer som bedriver professionellt styrelsearbete. Effekten av detta blir antingen svårigheter att rekry­tera styrelseledamöter som kan arbeta professionellt och effektivt eller att bolagen får betala betydligt högre styrelsearvoden. Ingen av dessa effekter är till gagn för det svenska näringslivet. Regeringen bör därför så fort som möjligt förändra lagstiftningen så att arvoden kan beskattas som inkomst av närings­verksamhet.

I alla företag, oavsett storlek, är styrelsens arbete och engagemang oerhört viktigt för före­tagets långsiktiga överlevnad. Styrelsens viktigaste uppgift är att hjälpa företags­ledningen att hitta rätt väg framåt och skapa tillväxt och ekonomiskt värde – och därmed också en ökad sysselsättning.

Styrelseakademien, som är en oberoende ideell förening, har nära 7 000 engagerade medlemmar som är aktiva i styrelsearbete på olika sätt, i de flesta fall i små och medelstora bolag. Bland våra medlemmar finns styrelseledamöter, mentorer, företagsledare, ägare, entreprenörer och andra personer som drivs av övertygelsen att ett professionellt värdeskapande styrelsearbete bidrar till det svenska näringslivets globala konkurrenskraft. 

Den 20 juni 2017 levererade Högsta förvaltningsdomstolen en dom som innebär att arvo­den från styrelseuppdrag ska beskattas som inkomst av tjänst. Endast i undantagsfall är det möjligt att fakturera styrelsearvoden från företag. Den möjlighet som i dag finns att ta upp styrelsearvoden som inkomst av näringsverksamhet försvinner därmed. 

Effekterna på statens budget av förändringen är minimal. Däremot innebär domen att det blir mycket svårare för personer som har styrelseuppdrag som profession att verka på ett effektivt sätt. Allt fler styrelseledamöter har flera uppdrag i olika bolag där de kan ­bidra med kunskaper och erfarenheter som ofta saknas i företagsledningen i små och medelstora bolag. Att vara styrelseledamot är därmed ett heltidsarbete vilket också krävs för att bolagen verkligen ska tillföras kompetens. Det räcker inte med att styrelsearbetet bedrivs som ett extraknäck. För att göra nytta som styrelseordförande eller ledamot är det en stor fördel att man har flera uppdrag. Det är olyckligt att domen med stor sannolikhet gör att färre kommer att ha intresse för professionellt styrelsearbete när ”kostnaderna för intäkternas förvärvande” inte kan täckas.

Arbetet som ledamot i ett antal styrelser medför också omkostnader av olika slag. Det är ofta lämpligt att hyra ett kontor. Man behöver också bekosta utbildning samt få hjälp med juridiska spörsmål och mycket mer. Allt detta kostar pengar och utgör avdragsgilla kostnader om styrelsearvodena kan faktureras från ett företag. Nuvarande lagstiftning innebär, enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom, avsevärda problem för styrelse­ledamöter att göra skattemässiga avdrag för sådana kostnader. 

Högsta förvaltningsdomstolen argumenterar för sin nya tolkning genom att hänvisa till att ansvaret som styrelseledamot är personligt. Det stämmer naturligtvis men har inte hindrat andra med personligt ansvar från att driva verksamhet i aktiebolag. Ett nära­liggande exempel är bolagets revisor vars ersätt­ning tas ut via bolag. Andra exempel på personligt ansvariga som tillåts bedriva verksamhet i bolag är läkare och psykologer.

Från vissa håll hävdas det att möjligheten att fakturera från eget bolag bara används som skatteplanering. Det är felaktigt. De ovanstående kostnaderna är avdragsgilla om de uppdragsgivande bolagen betalar arvodet. Skatten blir lika hög oavsett vem som betalat. Den stora skillnaden är att för en styrelse­ledamot som har flera uppdrag är det inte möjligt att få respektive uppdragsgivare att betala en andel av kontorshyran etc. I stället blir man tvungen att höja arvodena för att täcka kringkostnaderna. Skattebelastningen kommer därför att höjas med Högsta förvaltningsdomstolens nya tolkning av lagen. Fördyringen innebär att andra satsningar uteblir, speciellt för små och medelstora företag. 

Om vi har rätt i vår tolkning – att styrelse­arbete inte längre kan bedrivas som näringsverksamhet – måste lagen ändras. Styrelse­akademien uppmanar därför finansminister Magdalena Andersson, näringsminister ­Mikael Damberg och regeringen att så fort som möjligt uppdra åt riksdagen att förändra lagstiftningen så att det tydligt framgår att det är möjligt att fakturera styrelsearvoden från egna företag. Förändringen är liten och påverkar inte skattelagstiftningen i övrigt och bör därför genomföras så fort som möjligt. Det svenska näringslivet behöver fler enga­gerade och erfarna styrelseledamöter, inte färre. 

 

Per Westerberg, ordförande Styrelseakademien Sverige

Ylva Hambraeus Björling, ordförande Styrelseakademien Stockholm

Kristina Jarring Lilja, ordförande Styrelseakademien Skåne

Rigmor Öberg, ordförande Styrelseakademien Västsverige

Olof Degerfeldt, ordförande Styrelseakademien Norr

Anna Carendi, ordförande Styrelseakademien Jönköping

Kenneth Lundin, ordförande Styrelseakademien Sydost

Staffan Eklind, ordförande Styrelseakademien Östsverige

Göran Hogestadh, ordförande Styrelseakademien Mälardalen

Jan Thunberg, ordförande Styrelseakademien Värmland

Tony Cornelius, ordförande Styrelseakademien Örebro

Bo Lindell, ordförande Styrelseakademien Sjuhärad

Anders Björkman, ordförande Styrelseakademien Dalarna

Anita A’son-Strandahl, ordförande Styrelseakademien Halland

Christer Thylin, ordförande Styrelseakademien Jämtland

Malin Åhman, ordförande Styrelseakademien Gävleborg

 

 

 

 

 

"Skattebelastningen kommer att höjas med Högsta förvaltningsdomstolens nya tolkning av lagen."

Nationella partners: