Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

9 januari 2018

Förening

Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag 

Som medlem klan du logga in på Kunskapsbanken för att läsa "Riskhantering" och de andra kapitlen ur "Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag". 

logga

Kapitlet "Riskhantering" är skrivet av Advokatfirman Lindahl.

Riskhanteringens A&O

Ett företag utsätts för en mängd risker som ligger bortom bolagets kontroll. Därför bör man se till att ha gjort sin riskanalys – och ha åtgärdsplaner på plats.

Externa risker kan finnas i form av politiska beslut om skatter, avgifter och andra regleringar som ökar företagets kostnader. Eller i form av en finanskris som sänker efterfrågan på företagets varor och tjänster.

Dessutom utsätts bolag även för risker inifrån den egna organisationen. Mutor, konkurrensstridigt beteende, förskingring och andra oegentligheter som utförs av personer inom organisationen riskerar att drabba företaget hårt och kan leda till förlorade aktieägarvärden. Kritik från aktieägare, medier, kunder och andra intressenter kan snabbt leda till stora värdeförluster. 

Även mindre skandaler kan få kännbara konsekvenser där en gemensam nämnare är frågan om styrelsens och företagsledningens ansvar: Vad kände styrelsen till? Vad borde den ha känt till? Vad har styrelsen gjort för att förhindra det som har hänt?

Brister i den interna kontrollen

Många av de oegentligheter som förekommer i näringslivet beror ofta på brister i den interna kontrollen. Detta gäller även rena misslyckanden i affärsverksamheten med stora förluster eller konkurs som följd.

Med en väl utformad intern kontroll behöver vissa händelser inte inträffa.

Det engelska begreppet corporate compliance (i kortform compliance) kan översättas med regelefterlevnad. Det är en del av det interna kontrollsystem som syftar till att säkerställa att bolaget följer lagar och regler, nationella och internationella branschregler samt interna koder och riktlinjer. Compliance  bidrar till ett hållbart företagande, säker-ställer långsiktighet och kvalitet samt medverkar till att stärka varumärket. På längre sikt bidrar compliance-arbetet till högre avkastning till företagens investerare.

Några av de moduler som ofta ingår i ett compliance-program.

Viktigt att förankra

Corporate compliance innefattar flera delområden som styrelser behöver ha god kännedom om, till exempel antikorruption, integritetsrätt och konkurrensrätt.

En förutsättning för att compliance-programmet ska få ett effektivt genomslag i hela bolaget är att det är väl förankrat hos styrelse, ledning och övrig organisation. Styrelsens och ledningens engagemang är grunden och det är viktigt att företagskulturen genomsyras av en vilja att följa gällande regelverk och riktlinjer. Då spelar ledningen en avgörande roll.

Se alltså över om de nödvändiga resurserna finns för ett effektivt compliance-arbete eller om rekrytering behöver göras. Ansvaret för dessa frågor bör  klarläggas i verksamheten.

 

> Läs hela kapitlet "Riskhantering" (medlemsinloggning krävs)

____________

 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2017)

Denna artikel kommer från tidskriften Professionellt Styrelsearbete, som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. PS kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Gör din riskanalys så här:

  • Säkerställ kunskap om organisationens mål. Otydliga eller okända mål kan öka risken för kostsamma ekonomiska skador.

  • Identifiera vilka risker som finns för att organisationen inte ska nå sina mål eller att målen försenas (= bruttorisk). Detta arbete ska utföras för bolagets kärnprocesser.

  • Bedöm effekten av att skadan inträffar (sannolikhet x konsekvens).

  • Identifiera och utvärdera existe-rande kontroller för att bedöma kvarvarande risk (= nettorisk).

  • Upprätta en åtgärdsplan (inför eller justera kontroller) för att begränsa de nettorisker som man bedömer ligger för högt, trots implementerad kontroll.

  • Följ upp vidtagna åtgärder och kontrollers effektivitet.

Nationella partners: