Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

30 september 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/3), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

TOMAS NICOLINS BÄSTA TIPS TILL EN STYRELSEORDFÖRANDE

  • Bidra till att styrelsen får mångfald, men fokusera inte enbart på exempelvis föryngring. Erfarenhet och kompetens behövs.  
  • Tänk på att du måste ha tid för extra arbetsinsatser. Om företaget hamnar i kris, kan man få lägga ner hur mycket tid som helst.  
  • Fördela ordet klokt på mötena för att få ut mesta möjliga av ledamöterna. Kräv att de ska ha tänkt igenom sina ståndpunkter före mötet.  
  • Våga ifrågasätta. Det kan leda till konstruktiva diskussioner och långsiktiga förbättringar.

Tomas Nicolin, styrelsenestor: ”Viktigt att ägarna ifrågasätter styrelsens förslag”

 

Porträtt på man i glasögon.

Tomas Nicolin är en nestor i styrelsesammanhang. Här ger han sin syn på styrelsearbete, arvoden – och när det är viktigt att ägarna ifrågasätter styrelsens förslag. 

Många som arbetar i styrelser har också en ägarroll. Så var det för Tomas Nicolin när han väckte rabalder som ledamot i Skandia 2002. Som ägare kritiserade han ett föreslaget optionsprogram för ledningen i Skandia.  

– Inte för att jag oroade mig för att ledningen skulle få för mycket pengar, utan för att ägarna skulle lämna ifrån sig för stor del av avkastningen. Den bakomliggande diskussionen handlade om hur ett vinstöverskott skulle fördelas, säger han.  

Programmet drogs tillbaka och det hela ledde till förändringar i hur options- och aktieprogram generellt utformades därefter.  

Exemplet med Skandia visar hur viktigt det är att ägarrepresentanter ifrågasätter förslag som kommer från styrelsen. Det kan rädda kvar kapital i företaget och leda till långsiktiga förbättringar för alla intressenter.  

Numera spelar Tomas Nicolin fortfarande en stor roll i svenskt näringsliv. Han har tunga styrelseuppdrag i bland annat Nordstjernan, Nobelstiftelsen och till helt nyligen SEB. Genom åren har han hunnit få perspektiv på styrelsearbetets många aspekter.  

Arvodesfrågan 
När det gäller storleken på styrelsens arvoden har Tomas Nicolin också tänkt till. Han tänker sig att arvoden betalas ut av tre skäl:  

  1. Ledamöterna får betalt för den tid de lägger ner på möten, inläsning och omvärldsbevakning.  
  2. Företrädaransvaret, som är relaterat till storleken på bolaget och mycket omfattande – särskilt i banksektorn.  
  3. Ägarna betalar också en premie för optionen att få tillgång till styrelsen i obegränsad omfattning om en kris skulle inträffa. 

– Den andra och tredje delen glöms ofta bort, och diskussionen handlar bara om nedlagd tid. Det tycker jag är fel, säger han.  

"Det viktigaste är att se till individen och dennas kompetens, men det får inte leda till enbart män från Handels." 

Tomas Nicolin har varit med länge. I början av karriären spelade styrelsen en betydligt mer undanskymd roll i näringslivet. I dag har några av de pensionerade silverrävarna ersatts av yngre förmågor, som ofta har något decennium kvar i arbetslivet och helt eller delvis är beroende av styrelsearvoden för sin försörjning. Även om han själv inte har varit i den situationen, tycker Tomas Nicolin att den är intressant:  

Äldre behövs 
– Vill ägarna verkligen bara ha ledamöter som inte är där av ekonomiskt intresse? Jag tror det kan gynna företaget att ha med personer som behöver försörja sig. Det viktiga är att man inte ”tvättar ur” alla äldre. Deras erfarenhet behövs. 

Tomas Nicolin är en varm förespråkare för mångfald i styrelsen, men han nämner inte ordet kvotering. Snarare skulle hans resonemang kunna tolkas som att han förordar en slags omvänd kvotering:  

– Det viktigaste är att se till individen och dennas kompetens, men det får inte leda till enbart män från Handels. Ledamöterna får inte vara stöpta i samma form. De får gärna vara kvinnor, yngre, ha olika kompetenser och erfarenheter.  

Hur ägarna lyckas sätta samman sitt dream team beror i stor utsträckning på vem de har utsett till ordförande – det är ju där man börjar.  

– En skicklig styrelseordförande kan attrahera bra ledamöter till styrelsen. Valberedningen spelar en central roll, men om den blivande ordföranden säger nej till något förslag, kommer valberedningen inte att lägga fram det. Och de ledamöter som kan vara intresserade av uppdraget, kommer inte att tacka ja om de inte gillar ordföranden.  

Bok gav inspiration 
Hur jobbar en bra ordförande rent konkret? Hur fördelar man ordet, till exempel? Här har Tomas Nicolin inspirerats av boken "The Wisdom of Crowds" av James Surowiecki från 2004*. Essensen är kortfattat att människor gärna låter sig ledas av den de anser vara senior – oavsett om den personen verkligen har mer kunskap eller erfarenhet. För att förklara tar Tomas Nicolin en glasburk med karameller som står på bordet.  

– Gissa hur många karameller det finns? frågar han.  

Om man som ordförande låter frågan gå laget runt i tur och ordning och alla hör allas gissningar, kommer många att lägga sig nära varandra, genom att justera sin egen bedömning. Allra tydligast blir det om ordföranden själv inleder gissningsrundan. Då blir det svårt att sticka ut.  

Enkel metod fungerar 
– Bäst helhetsresultat får man om man ber alla skriva sina gissningar på en lapp, säger Tomas Nicolin.  

Den metoden kanske ändå inte ger något korrekt besked om antalet karameller, men man får fram de bästa resultaten när tankarna flyger friare. Det här är anledningen till att det är så viktigt att alla ledamöter är pålästa och har bildat sig en egen uppfattning i alla frågor på agendan innan styrelsemötet ens har börjat. Och att ordföranden verkligen får fram alla dessa tankar.  

– Det naturliga är att ge ordet till dem som begär det, i tur och ordning. Gå ifrån det ibland och ge ordet till den som ännu inte har fört fram någon åsikt. Vi drar oss alla för att verka som om vi inte begriper en fråga, men det är just då som viktiga aspekter kommer fram, säger Tomas Nicolin.  

Målbilden viktigast 
Ett intressant område som Tomas Nicolin har reflekterat över är företagets mål, och ägarnas del i det.  

– Ibland hör man i debatten att det är orimligt att bara ägarna ska styra över målen och att andra intressenter som kunder eller anställda bör få ett inflytande. Men det viktiga är att utveckla företagets målbild, och här kan styrelsen hjälpa till. Vinst uppstår först när företaget har levt upp till sina avtal med alla intressenter. När det har levererat en bra produkt, har en god relation med sina anställda och betalat sina leverantörer kommer det också att generera ett gott resultat. Det är därför aktiebolagslagens presumtion, att företagens syfte är att bereda ägarna vinst, ändå ger ett så bra utfall för alla intressenter.  

Vilket har varit ditt roligaste uppdrag genom åren? 
– I backspegeln har det varit roligast när företaget har gått igenom kriser. Då känner man att man har uträttat något. Men just när det händer är det ofta inte så kul.  

När han avsade sig uppdraget i SEB förra året, var skälet att han ville ha mer tid för annat. Men att enbart njuta av lugnet är inte Tomas Nicolins melodi. Han vill gärna ha fler styrelseuppdrag, och får ofta frågan.  

– Men hittills har det inte känts rätt, så jag har tackat nej. Något kanske kommer att få mig att säga ja, men jag kan inte säga exakt vad som kommer att avgöra.  

Flera uppdrag 
Just nu är Tomas Nicolins viktigaste uppdrag ordförandeskapet i stiftelsen Centrum för Rättvisa, ordförande i holdingbolaget Ortala AB samt ledamot av Nordstjernan, Nobelstiftelsen och ordförande i dess investeringskommitté – den som ser till att det blir avkastning att dela ut till pristagarna. Och så är han juryordförande i Guldklubban.  

– Vi letar efter goda förebilder och hävdar inte att vi söker Sveriges bästa ordförande, för det går knappast att definiera. Man kan vara en förebild på många olika sätt, och med den ambitionen får vi en större bredd kring hur vi tänker kring lämpliga kandidater, säger han. 

 

*"The Wisdom of Crowds" översattes till svenska 2007 och fick titeln "Massans vishet": Hur kommer det sig att flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar affärsverksam-heter, ekonomier, samhällen och nationer (Santérus Förlag). 

 

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Stefan Tell  

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 3 2019)

Nationella partners: