Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA AKTIEBOLAG

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling, oavsett storlek och bransch. Det här är utbildningen för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete, så att du på ett mer professionellt sätt ska kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdetillväxt.

CERTIFIERINGSUTBILDNING

Förening:
För mer information se kalender
Pris:

Medlemspris 12 200 sek + moms
Icke medlemspris 13 600 sek + moms
I avgiften ingår dokumentation och litteratur.
Eventuella internatkostnader tillkommer.

FÖRKUNSKAPER:

Du kan vara ägare, styrelseledamot eller VD, eller på annat sätt ha en relation till styrelsearbetet. 

Utbildningen är grundläggande och vänder sig till alla som är intresserade av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet.

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte både med kurskamraterna och med erfarna lärare och styrelseproffs.

Kursupplägg

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre.

  • Rätt styrning innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning – Corporate Governance . Här får du bekanta dig med vår aktiebolagslag, nya svensk koden för bolagsstyrning och vi ger dig även en utblick till andra länders bolagsstyrning – alltmer viktigt i vår globala värld. Vidare handlar dagen om rollfördelningen ägare – styrelse – VD. Stort fokus läggs på att tydliggöra ägaransvaret. Slutligen vill vi ge de styrande dokumenten en renässans – att se dem som aktiva delar i styrningen, snarare än som hyllvärmare. 
  • Rätt bemanning fokuserar på två områden – valberedningen och styrelsens sammansättning. Du får ta del av de senaste rönen om valberedningar, hur styrningen kan skärpas upp, hur arbetsgången kan göras bättre och därmed hur kraven på rätt styrelsesammansättning bättre kan tillgodoses. Det finns en hel del nya rön här. Vi ägnar särskild tid åt företagets olika livsfaser och de skilda krav på styrelserepresentation som detta innebär. Vi ger dig också redskap för hur samspelet i styrelsen kan utvecklas. Tidsinsatser, arvoden och introduktionsprogram behandlas också. 
  • Rätt inriktning handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska. Och att se till att samspelet med VD och ledningsgruppen fungerar på ett optimalt sätt. Styrelsens kontrolluppgift har en tendens att sluka alltför mycket av tiden. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt rapporteringen och ser hur den kan göras relevantare – och enklare, så att det blir mer tid till de framåtriktade frågorna. I linje med detta diskuterar vi styrelsens ansvar och lär oss hur kriser kan hanteras. Och helst förebyggas. 
  • Rätt arbetssätt är det mest praktiska avsnittet. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet. Att det finns en definierad årscykel, att de affärskritiska delarna av verksamheten ges extra uppmärksamhet, att allt material finns tillgängligt i god tid, att beslutsunderlagen är tydliga, att föredragningar sker inom givna tidsramar, att det finns diskussionsmöjligheter mellan sammanträdena och mycket annat. Vi diskuterar samspelsformer ordförande - ledamöter och VD. Sist men inte minst får du ta del de olika metoder som används vid utvärdering av styrelser.

BLI EN CERTIFIERAD STYRELSELEDAMOT

Om du så önskar kan du avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i grundläggande styrelsearbete – en kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter. 

INFORMATION

”Rätt fokus i styrelsearbetet” är en certifieringsutbildning som ges över hela landet med 16 timmars undervisning, antingen under fyra halvdagar eller två heldagar och även i internatform. Utbildningen kan även anpassas efter behov. Kontakta oss i så fall för upplägg och offert.

 

"StyrelseAkademiens utbildning har hjälpt mig att med begränsad styrelseerfarenhet göra ett omtag, utbilda mig och få en mer professionell syn på arbetet, vilket jag kommer att ha nytta av för framtida styrelseuppdrag. Det har också hjälpt mig att förstå de olika rollerna i bolagsstyrningen."

— Anders Kedert, vd, eTRAVELi

Nationella partners: