Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR KOMMUNALT ÄGDA BOLAG

StyrelseAkademien erbjuder en grundutbildning i bolagsstyrning och styrelsearbete för ledamöter i kommunalt ägda bolag, som har kvalitetssäkrats av KFS, Kommunala Företagens Samorganisation.

CERTIFIERINGSUTBILDNING

Förening:
För mer information se kalender
Pris:

Medlemspris, även i KFS 12 200 sek + moms
Icke medlemspris 13 600 sek + moms
I avgiften ingår dokumentation och litteratur.
Eventuella internatkostnader tillkommer.

FÖRKUNSKAPER:

För alla styrelseledamöter i kommunala och landstingsägda bolag och/eller för de som vill förstå och fördjupa sina kunskaper och därmed på ett mera professionellt sätt kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdeutveckling.

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskaper om och fördjupade insikter i hur ett aktivt styrelsearbete, som leder till en utveckling av bolagen, ska bedrivas. Du får en trygg grund för hur du och styrelsen ska agera för att leda bolaget till framgång, samtidigt som ni säkrar att de uppsatta verksamhetsmålen nås och att ni lever upp till ägarens – kommunens – syften med bolagen och den demokratiska processens villkor.

Kursupplägg

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om ägar- och bolagsstyrning, utifrån kommunallagens, allvillagens och aktiebolagslagens villkor. Det gäller att veta vilken lag som tar över i vilken situation och att uppfatta skillnaden mellan nämnduppdraget och bolagsuppdraget – att man får ett ekonomiskt ansvar där man tidigare främst har haft ett politiskt ansvar.

  • Rätt styrning innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning – Corporate Governance. Vi fokuserar på de kommunala bolagens speciella villkor. Här får du bekanta dig med vår aktiebolagslag som i ditt fall samsas med bl.a. kommunallagen i styrningen. Dagen handlar om rollfördelningen mellan kommunen som ägare, presidiet, eventuellt holdingbolag – styrelse – VD. Stort fokus läggs på att tydliggöra ägaransvaret och vad ett bra ägardirektiv bör innehålla. Slutligen vill vi ge de styrande dokumenten en renässans – att se dem som aktiva delar i styrningen, snarare än som hyllvärmare. Som exempel vill vi helst ha dokumenten från bolaget där du är verksam. En bra och tydlig bolagsstyrning är grunden för att skapa konkurrenskraft och uthållighet.
  • Rätt samspel fokuserar på styrelsens förmåga att samspela. Här har ju kommunala bolagen en särställning genom att de politiska partierna och fullmäktige nominerar. Vi resonerar om bolagens olika livsfaser och de skilda krav på styrelsearbete som detta innebär. Samspelet i styrelsen är naturligtvis av vital betydelse och måste ständigt utvecklas, samtidigt som varje ledamot behöver en egen integritet. Vi ägnar en hel del tid här och diskuterar även hur politiken kan lämnas utanför bolagens styrelser i det praktiska arbetet. Slutligen – hur kan nya styrelseledamöter introduceras på bästa sätt. 
  • Rätt inriktning handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska. Och hur dessa lite större frågor bör vara avstämda med kommunen. Vi tittar på samspelet med VD och ledningsgruppen och hur detta kan fås att fungera på ett optimalt sätt, så att beslut blir genomförda. Styrelsens kontrolluppgift har en tendens att sluka alltför mycket av tiden. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt rapporteringen och ser hur den kan göras relevantare – och enklare, så att det blir mer tid till de framåtriktade frågorna. Samt hur rapporteringen bör koordineras med kommunens. Under detta kurstillfälle diskuterar vi också VD:s roll i bolagsstyrningen. Hur man får VD att bättre samverka med styrelsen och tvärtom. Vi pratar också om hur kriser kan hanteras. Och helst förebyggas. 
  • Rätt arbetssätt är det mest praktiska avsnittet. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet. Att det finns en definierad årscykel, att de affärskritiska delarna av verksamheten ges extra uppmärksamhet, att allt material finns tillgängligt i god tid, att beslutsunderlagen är tydliga, att föredragningar sker inom givna tidsramar, att det finns diskussionsmöjligheter mellan sammanträdena och mycket annat. Vi diskuterar samspelsformer ordförande - ledamöter och VD. I detta avsnitt ges styrelsens ansvar ett särskilt stort utrymme – både gentemot ABL och KL. Sist men inte minst får du ta del av de olika metoder som används vid utvärdering av styrelser.

"Vi har valt att ge alla våra medlemmar i de kommunalt ägda bolagen möjlighet att bli certifierade ledamöter. Det har varit en välinvesterad satsning som höjt kvaliteten i styrelsearbetet och ökat ledamöternas medvetenhet kring koncernens styrning."

— Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad 

 

Nationella partners: