Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Beskattning av styrelsearvoden - frågor och svar

Medlemsmorgon 5 februari 2021 - Beskattning av styrelsearvoden

Medlemsmorgonen handlade om den ändring av rättspraxis, avseende fakturering av styrelseuppdrag, som kom under 2017 och konsekvenser av detta diskuterades under medlemsmorgonen. Först förtydligade Yngve Gripple att det inte har skett en lagändring utan att det är en förändring av rättspraxis, en rättspraxis som har funnits mellan år 2009-2017.

Fram till i juni 2017 fanns en praxis om att arbete som styrelseledamot kunde utgöra inkomst av näringsverksamhet. Till följd av HFD:s dom från den 20 juni 2017 ändrade Skatteverket sitt ställningstagande, och därefter har styrelsearvoden beskattats som inkomst av tjänst. Det innebär att en styrelseledamot erhåller ersättning för sitt uppdrag via lön från företaget. Styrelseledamoten är en uppdragstagare, inte anställd och åtnjuter inte anställningstrygghet eller någon av de förmåner som följer med en anställning, till exempel tjänstepension.

Vi summerade några frågor till Yngve Gripple efter vår morgonsoffa.

Svar på frågorna från Yngve Gripple är mest allmänt hållna och inte just för styrelseuppdrag, eftersom det inte finns några särregler eller avdragspraxis just för styrelseuppdrag, och även kan styrelseuppdrag även ha vitt skilda förutsättningar.

Generellt
Styrelseledamöter får sitt arvode utbetalt i form av lön, och detta ska deklareras som inkomst av tjänst.

Svar YG: I undantagsfall har fakturering godkänts skattemässigt för vissa tydligt avgränsade konsultuppdrag, t.ex. tidsbegränsat saneringsuppdrag.

Är det möjligt att göra avdrag i deklarationen för utbildningar för en styrelseledamot? Dvs. utbildningar som är förknippade med rollen styrelseledamot, exempel styrelseutbildningar som certifierad styrelseledamot, ordförandeutbildning, ekonomi för en styrelseledamot? Alternativt utbildningar som en styrelseledamot behöver för att kunna fullgöra sina åtagande som styrelseledamot i ett specifikt företag, exempel utbilda sig om den bransch som företaget verkar inom eller fördjupa kompetens inom vissa special områden?

Svar YG: Avdrag kan enligt rättspraxis medges under inkomst av tjänst för egna utbildningskostnader under en pågående anställning om utbildningen är nödvändig för tjänsten. Det ska vara fortbildning, alltså inte grundutbildning, och den anställde ska gå utbildningen på betald arbetstid. Uppdragstagare som inte har en fast månadslön etc. som är kopplad till en reglerad arbetstid som för vanliga anställda utan får ett fast arvode, som t.ex. styrelseledamöter, kan därför normalt inte medges avdrag för utbildning man valt att genomgå på eget initiativ och egen tid. Däremot är en utbildning som uppdragsgivaren bekostar normalt skattefri om utbildningen är hänförlig till de krav som uppdraget omfattar, t.ex. inom juridik, ekonomi eller digitalisering. Det kan därför vara lämpligt att ta upp frågan om kurser som är nödvändiga för ett uppdrag när avtalet ingås.

Läs mer om avdrag för utbildningskostnader.

Är det möjligt att göra avdrag i deklarationen för pension? Styrelseledamoten deklarerar inkomst av tjänst och får inte tjänstepension under hela året av något företag.

Exempel 1. Styrelseledamoten är en styrelsearbetare och har valt att enbart arbeta i olika styrelser. Hen har 5 stycken externa styrelseuppdrag och får en inkomst betald som lön på ca 600 000 Sek/år från de 5 olika företagen. Har ledamoten rätt att göra avdrag för pension i deklarationen?

Exempel 2. Styrelseledamoten är en styrelsearbetare och har valt att arbeta i styrelser samt kompletterat detta med att genomföra konsultuppdrag i eget företag. Hen har nu 5 stycken externa styrelseuppdrag och deklarerar 600 000 Sek/år från uppdragen och utöver det har hen en anställning i sitt egna företag och erhåller lön därifrån (ingen inbetald pension). Till deklarationen har inkommit inkomst av tjänst från 6 företag. Har ledamoten rätt att göra avdrag för pension i deklarationen?

YG: Den som har anställningsinkomster men helt saknar pensionsrätt i sina anställningar kan göra pensionssparavdrag som ett allmänt avdrag, normalt med högst 35 % av anställningsinkomsten (och max 10 prisbasbelopp). Styrelseuppdrag räknas dock regelmässigt inte som anställning och därför ger sådana uppdrag ingen avdragsrätt. Det är således enbart i exempel 2 som ett begränsat avdrag kan komma i fråga, dvs. för lönen från det egna bolaget. Som Oscar Warglo berörde på mötet finns det andra pensionslösningar utanför skattelagstiftningen.

Läs mer om skattereglerna.

Finns det möjlighet för avdrag avseende arbetsredskap?

Svar YG: Det finns inga särskilda regler om avdrag just för styrelseledamöter, som för övrigt kan ha vitt skilda förutsättningar i sina uppdrag. Det är alltså de allmänna reglerna som ska tillämpas och man kan bara få avdrag för den ev. del som överstiger 5 000 kr. För att få avdrag ska man kunna visa vilka merkostnader man haft just på grund av sina uppdrag och arbetsuppgifter. Idag har de flesta dator och uppkoppling i sin bostad så sådana kostnader ses inte alltid som avdragsgilla merkostnader, eller i vart fall inte i sin helhet. En bedömning görs utifrån uppdragens karaktär och tidsåtgång samt de omständigheter, argument och underlag man kan visa.

Läs mer om avdrag för arbetsredskap.

Övrigt: Nog borde det stå fritt för någon av en styrelseledamots ”arbetsgivare” att tex betala friskvård i bolaget där jag också sitter i styrelsen? eller att hålla mig med nödvändiga arbetsredskap som exempelvis dator?

Svar YG: Jo, en arbetsgivare som ger friskvårdsbidrag till sina anställda kan låta styrelseledamöter få motsvarande förmån utan skattekonsekvenser. Likaså kan en uppdragsgivare tillhandahålla nödvändiga arbetsredskap på motsvarande sätt som för anställda, men det ska alltid göras en individuell bedömning av behovet. Sådana frågor kan vara lämpliga att ta upp när avtal om uppdrag ingås.

Övrigt: Som styrelsemedlem i annat land där fakturering är tillåten, är det något problem att fakturera som skattepliktig i Sverige?

Svar YG: Huvudregeln är att styrelsearvode beskattas under inkomst av tjänst i Sverige så det kan vara tveksamt. För att avgöra enskilda fall kan en fördjupad utredning behöva göras av omständigheterna, såsom uppdragets karaktär och tidsåtgång, ägarförhållandena i respektive företag, det andra landets lagstiftning m.m. 

Ytterligare information avseende dessa frågor finner du på StyrelseAkademiens hemsida.

Läs mer om hur du deklarerar.

Nationella partners: