Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Tid: Tisdag 28 februari kl 09:15-09:45

Plats: Zoom

Anmäl dig här!

Förening

Kallelse till extra föreningsstämma 2023

Medlemmar i Styrelseakademien Norr kallas härmed till extra föreningsstämma tisdag den 28 februari, 2023 kl. 09.15, plats Zoom.

Deltagande

Medlemmar som önskar deltaga på stämman skall vara registrerade medlemmar och betalt årsavgiften senast 3 dagar före stämman. Anmälan här

Röstberättigande

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstberättigade är endast medlem som fullgjort sin plikt mot föreningen. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal skall i valfrågor lotten avgöra. I övriga frågor har ordförande utslagsröst.

Föredragningslista

  1. Föreningsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
  5. Upprättande av röstlängd.
  6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
  7. Antagande av uppdaterade stadgar.
  8. Föreningsstämmans avslutande

Vid extra föreningsstämman får ej andra ärenden än dem som angivits i kallelse bli föremål för beslut.

Punkt 7 - Antagande av uppdaterade stadgar

Bakgrund

Styrelseakademien Norrs ansvars och verksamhetsområde är Norr-, Västerbottens och Norra Västernorrland och hitintills har verksamhets endast bedrivits i kuststäderna Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå med ledamöter på dessa orter.

Då Styrelseakademien Norr har en ambition att verka även i inlandet och behöver då komplettera med fler ledamöter, så behövs en mindre justering av föreningens stadgar.

§ 15 - Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar ska beredas av styrelsen och därefter beslutas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara en ordinarie föreningsstämma. För att beslut om stadgeändring krävs dessutom att minst två tredjedelar (2/3) av de på stämmorna närvarande medlemmarna stödjer förslaget.

Förslag

§ 8 Föreningens styrelse

Nuvarande formulering: Föreningen ska ledas av en styrelse, som består av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter inklusive ordförande.

Förslag på ny formulering: Föreningen ska ledas av en styrelse, som består av lägst två (2) och högst fem (5) ledamöter på de orter/områden där styrelsen beslutat att verksamhet ska bedrivas inklusive ordförande.

Med vänlig hälsning.

Olof Degerfeldt, ordförande

Handlingar

Dagordning & Förslag på beslut

Typstadgar för lokala medlemsföreningar SA Norr

Nationella partners: