Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Som medlem i Styrelseakademien Norr har du möjlighet att maila in din fråga som har med styrelsearbete eller bolagsstyrning till oss och få svar från någon av våra specialister. Dina frågor är anonyma.

Maila din fråga till norr@styrelseakademien.se

Förening

VD vs STYRELSEN?

Fråga: 
Ska Vd vara invald i styrelsen?

Svar:
Förr var det vanligt att Vd var invald i styrelsen. Men kurvan går mot något annat, idag är det vanligare att Vd inte ingår i styrelsen.

I Sverige har lagstiftaren tänkt en strikt rollfördelning

En strikt ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning är en hörnpelare i den svenska bolagsstyrningsmodellen. En tydlig personmässig uppdelning mellan rollerna som styrelse respektive bolagsledning underlättar att upprätthålla denna ansvarsfördelning. Detta innebär att Vd eller annan ledande befattningshavare i bolaget inte bör ingå i styrelsen, bland annat beroende på …

 • att styrelsens uppgifter är att utvärdera, tillsätta och avsätta Vd.
 • att undvika intressekonflikter.
 • att styrelsen ska säkerställa att vd:n fullföljer sina uppgifter enligt aktiebolagslagen.
 • att styrelsen blir mindre benägen att utöva kontrollroll och även att ge kritik om Vd ingår i styrelsen.
 • att man kanske inte byter Vd i tid.

Har man en klar skillnad mellan de två exekutiva organen som finns enligt lag, så blir det lättare för styrelsen att hålla armbågslucka till vd:n och utöva sin ledningsfunktion i förhållande till vd:n.

Vd:s närvaro på styrelsemöten
Vd behöver inte vara invald i styrelsen då hen ändå alltid bör vara med som adjungerad och föredragande och inte minst då rollen som Vd har ett betydande ansvar gentemot bolaget, självklart förutom då man utvärderar Vd.

Det finns undantag
Vd eller annan ledande befattningshavare i bolaget kan ingå i styrelsen med de ansvar som därtill följer i egenskap av större ägare.

 

REVISORNS ROLL

Fråga:
När måste man ha revisor, sammanblandningen med redovisningsekonom och vad är det för fördel för mig som småföretagare att ha en revisor?

Svar:
Kravet att ha en kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad) i ett aktiebolag föreligger när bolaget överstiger två av följande gränser under två sammanhängande räkenskapsår (samma värden),

 • fler än 3 st anställda
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Det finns ofta en begreppsförvirring inom branschen mellan just redovisningsekonomens arbete mot den kvalificerade revisorns granskning. En duktig redovisningsekonom (intern eller extern) är grunden i alla bolag för att skapa ordning och reda, bygga intern kontrollmiljö och skapa rapporteringsunderlag för beslutsfattare.

Grunden i revisorns arbete är å andra sidan att, som tredje man, genomföra en oberoende granskning av ditt företags verksamhet och dess ekonomiska redovisning. Det skapar trygghet inom företaget och trovärdighet gentemot dina externa intressenter såsom kunder, kreditgivare, investerare, leverantörer och myndigheter. En förlängning av syftet med revisionen är att du som ägare ska kunna minimera riskerna i ditt företagande, vara trygg i dina affärsbeslut och fokusera på kärnverksamheten.

En duktig revisor återkopplar även efter revisionen med noteringar och analyser för att rikta kraft mot bolagets framåtriktade mål, exempelvis vad som krävs för att bolaget ska klara nästa steg i sin utveckling.

Vill du veta mer: norr@styrelseakademien.se

 

ANSVARSFRIHET OCH SKADESTÅNDSKRAV

Fråga: 
Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet känns lite som slentrian på stämmorna. Vad innebär det egentligen om styrelsen eller enskilda ledamöter inte beviljas ansvarsfrihet på stämman men där bolaget/ägarna sedan inte driver ett skadeståndskrav? Blir det bara en markering eller har det någon praktisk betydelse?

Svar:
Huvudregeln gällande skadeståndskrav mot styrelseledamöter eller VD säger att majoriteten eller en tillräckligt stor minoritet ska ha röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet för att sådant skadeståndskrav ska kunna drivas.

Om dessa förutsättningar föreligger måste skadeståndstalan som huvudregel väckas senast inom ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på bolagsstämman.

Väcks inte talan inom denna frist så tappar man i princip möjligheten att väcka talan, dock med några undantag (t.ex. vid brott). Väcks ingen talan så får beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet ingen betydelse.  

Vill du veta mer: norr@styrelseakademien.se

 

ÄGARDIREKTIV

Fråga: 
Vi är tre delägare som har arbetat flera år tillsammans men börjar nu dra åt lite olika håll och fick en rekommendation av en bekant att upprätta ett ägardirektiv, vad innebär det och vilka är fördelarna?

Svar:
I ägarledda bolag med flera ägare är det vanligt att målbilden spretar åt olika håll. Kanske har ambitionerna ändrats sedan man startade bolaget, kanske har nya ägare tillfört nya insikter eller att trender i omvärlden har ändrat förutsättningarna.

I ett företags ägardirektiv tydliggör ägarna sin vilja och vision om hur företaget ska utvecklas på 3–5 års sikt. Det är en förutsättning för bl.a. ett aktivt och värdeskapande styrelse- och ledningsarbetet och skapar förutsättningar inom ett antal områden:

 • samsyn i ägarfrågor
 • bra förutsättningar för en framtida exit
 • rekrytering av rätt styrelse och vd
 • ett effektivt styrelse- och ledningsarbete
 • att ägarnas strategiska plan för företaget tydliggörs

Och frågorna som samtliga ägare bör ställa är bl.a.
Vad vill jag uppnå i min roll som ägare - Vad är det som motiverar och driver mig som ägare - Vad vill jag att bolaget ska uppnå - Hur vill jag att bolaget ska se ut om 5 år - Hur ska bolaget drivas?

Hur går det till att ta fram ett ägardirektiv?
Ta hjälp av någon utanför ägarkretsen, någon som gjort detta förr, och processen kan bestå av enkäter, enskilda intervjuer och en avslutande workshop

Vill du veta mer: norr@styrelseakademien.se

 

 

Nationella partners: