Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

1 december 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

StyrelseAkademiens skrivelse till EU-kommissionen
StyrelseAkademien har gått i svaromål gentemot kommissionen i form av en skrivelse till den ansvarige kommissionären och den enhetschef inom DG JUST som närmast ansvarar för det aktuella lagstiftningsarbetet.

LÄS SKRIVELSEN

DEBATT: Vem ska styra företagen? 

Porträtt på två män

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel. 

Syftet med förslagen är i grunden gott. Det handlar om att få företagen att i ökad utsträckning väga in andra parters än ägarnas intressen i styrningen av verksamheten, till exempel företagets anställda, kunder, kreditorer och andra som direkt berörs av hur verksamhetens bedrivs. Men det handlar också om intressen i samhället i stort – att visa aktsamhet om klimat och miljö, värna om etik och mänskliga rättigheter i egen och underleverantörers verksamhet och om att medverka till ett långsiktigt hållbart näringsliv.

Detta är frågor som välskötta företag sedan länge ägnar stor uppmärksamhet åt, helt i eget intresse. Ett företag som inte uppträder i samklang med samhällets normer och värderingar blir inte långsiktigt framgångsrikt – liksom inte heller företag som inte tillräckligt beaktar kunders och anställdas intressen. Men visst kan det ändå finnas skäl från samhällets sida att ytterligare driva på för att sådana överväganden ska tas med i företagens strategiska styrning. Alla företag har inte insett att hållbart producerade produkter och tjänster i dag är en konkurrensfördel.

"Förslagen försvagar styrningen av europeiska företag och därmed deras globala konkurrenskraft."

Problemet är sättet som EU-kommissionen angriper frågan på. Den kunde ha tagit initiativ till en bred och djupgående analys av problematiken, med anlitande av bästa tillgängliga expertis från den akademiska och praktiska världen. Men istället har kommissionen utgått från sina egna, starkt ideologiskt färgade, uppfattningar och anlitat revisionsfirman EY:s italienska del för att genomföra studien ”Study on directors’ duties and sustainable corporate governance” – vars uppläggning och genomförande varit starkt styrd mot att bekräfta kommissionens förutfattade meningar. Rapporten är nu föremål för omfattande kritik, inte minst från StyrelseAkademien, på kommissionens hemsida.

Ett av problemen med studien är att man ser kortsiktighet som grundorsaken till bristande samhällsansvar hos företagen (i verkligheten är detta en mycket mer komplex fråga) och att denna kortsiktighet definieras som utdelningar till ägarna och aktieåterköp i relation till företagens nettointäkter. Ju större utdelningar, desto mer kortsiktiga är företagen, enligt studiens tes. Felet med det är att studien helt bortser från kapitalmarknadens huvuduppgift i samhällsekonomin, som är att flytta kapital från företag och branscher med svaga framtidsutsikter till områden med bättre potential.

Den uppgiften motverkas om bolagens kapital låses in och inte kommer ut på marknaden igen. Tänk hur det svenska näringslivet skulle ha sett ut i dag om det kapital som var investerat i textilindustrin, skeppsvarven och lågförädlat handelsstål hade blivit kvar i dessa företag i en förment strävan mot ”långsiktighet” istället för att reallokeras mot framtidsinriktade branscher. Rapportförfattarna verkar leva i föreställningen att utdelningar till aktieägarna försvinner till privat konsumtion, när de i verkligheten till största delen återinvesteras på kapitalmarknaden och bidrar till samhällsviktig forskning.

Den undermåliga bakgrundsanalysen är ändå inte det värsta med rapporten. Det är dess förslag om hur bolagen ska styras. Bland annat vill man att styrelsen, inte ägarna, ska bestämma vad som är i bolagets ”intresse”, något som skulle avlöva ägarna på i stort sett all kontroll över sin egendom och omintetgöra flera decenniers landvinningar inom modern bolagsstyrning.

Notera att EU för några år sedan införde direktivet för aktieägares rättigheter, då man ville stärka ägarnas makt i syfte att motverka förment kortsiktighet hos en del företagsledningar. Nu gör man alltså tvärtom.

Vidare vill man göra styrelserna ansvariga mot en rad intressenter, utöver bolagets ägare, med ofta mer eller mindre motstridiga intressen i bolagets verksamhet. Det är lätt att inse vad det skulle leda till när det gäller att utkräva ansvar av styrelseledamöter – ansvar gentemot flera parter med skilda intressen innebär i praktiken ansvar gentemot ingen.

Sammantaget skulle kommissionens förslag försvaga styrningen av europeiska företag och därmed deras globala konkurrenskraft.

Det skulle också leda till sämre fungerande aktiemarknader, vilket i sin tur skulle minska företagens tillgång till kapital för framtidsinriktade och långsiktigt hållbara investeringar.

Vi vill därför anmoda den svenska regeringen, fackföreningsrörelsen och näringslivet att arbeta för att dessa initiativ från EU-kommissionen aldrig förverkligas. 

  • PER LEKVALL, Ordförande för StyrelseAkademiens internationella utskott, ledamot av ecoDa:s Policy Committee
  • OSSIAN EKDAHL, Ägaransvarig Första AP-fonden, ledamot i StyrelseAkademien Sverige


> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2020)

Nationella partners: