Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

10 september 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Så kan styrelser förbättra hälsa och säkerhet inom företagen

grupp människor som har möte

Hälsa och säkerhet blir en allt viktigare styrelsefråga. Men alla styrelser vet inte hur de ska angripa den. Ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet har mynnat ut i en idésamling som ger konkreta förslag.

Forskarteamet på Karolinska Institutet, där leg psykologen och forskaren Caroline Lornudd ingick, ville studera vilken betydelse styrelser kan ha för hälsa och säkerhet i företagen. Teamet sökte, och fick, forskningsmedel från Afa Försäkring, StyrelseAkademien rekryterade 13 bolagsstyrelser inom olika branscher att intervjua, och sedan satte man igång.

– Redan från början beslöt vi att forskningsresultaten skulle presenteras i en skrift som praktiskt verksamma styrelseledamöter skulle kunna ha glädje av, säger Caroline Lornudd.

Hon är huvudförfattare till skriften som nu är klar och kan laddas ner på Karolinska institutets webbplats

– Även om vi inte kan övertyga alla styrelser om betydelsen av ett hållbart arbetsliv, är säkert många öppna för att ta till sig tipsen och argumenten för att engagera sig mer, säger Caroline Lornudd.

Välmående en framgångsfaktor
Huvudargumentet är att medarbetarnas välmående är en framgångsfaktor för företagen, både på kort och lång sikt.
Bland styrelseledamöterna i forskningsprojektet ansåg en majoritet att en god arbetsmiljö höjer produktiviteten och företagets attraktionskraft när det gäller att anställa och behålla personal.

Det motsatta tycks också vara sant: Dålig arbetsmiljö försämrar prestationsförmåga och företagens ekonomi. En studie från Karolinska institutet* visar att sjuknärvaro i genomsnitt kostar ett företag runt 1 000 kronor extra per arbetsdag för en sjuknärvarande anställd som har en månadslön på 30 000 kronor.

Konkreta förslag på hur styrelser kan använda sitt inflytande för att främja hälsa och säkerhet:

• Utveckla styrelsens kompetens.
Då kan ledamöterna bättre försäkra sig om att ledningen verkligen arbetar för att förebygga skador och ohälsa. Det handlar inte om att styrelsen ska ha operativ kompetens, utan om att ha förmåga att ställa krav på ledningen.

”Om du kompletterar en intresserad styrelse med en medlem som har hög kompetens, och som kanske har jobbat med saken förut, så kan du få väldigt bra output av det. Jag tror att du kan få en mer nykter syn på i vilken ordning olika frågor ska prioriteras”, säger till exempel en styrelseordförande inom hälsovård/ omsorg i en av intervjuerna.

Kompetensen i styrelsen kan exempelvis omfatta grundläggande kunskap i hur människor påverkas av arbetsmiljö och ledarskap, insikt om de kort- och långsiktiga kostnader som undermålig arbetsmiljö ger, insikt om vilka mål som är lämpliga att sätta upp samt kunskap om hur man följer upp utvecklingen.

• Använd nyckeltal.
Rätt nyckeltal bidrar till att styrelsen får information om verk- samhetens prestation, och hjälper ledningen att sätta fokus på det styrelsen vill. Inom säkerhet och hälsa dominerar reaktiva nyckeltal som antal incidenter eller sjukdagar – historiska data. Komplettera dem med proaktiva nyckeltal, exempelvis antal riskobservationer. Det ökar ledningens fokus på riskförebyggande arbete.

Ett annat förslag är att följa upp önskvärda aktiviteter, som antal genomförda ”safety walks”, en form av skyddsrond.

Medarbetarenkäter kan fånga upp psykosocial ohälsa. Där kan styrelsen välja ut några indikatorer som följs upp oftare än en gång om året, och skapa egna nyckeltal utifrån resultaten i medarbetarenkäten. Annat som styrelsen kan följa upp är antal personalmöten där hållbarhet och stress diskuteras eller hur många anställda som deltar i interna hälsoaktiviteter.

• Sätt fokus på hälsa och säkerhet för verksamhetsledning och organisation.
För att uppnå det bör styrelsen integrera området i sitt vanliga arbetssätt. Formulera en vision för hälsa och säkerhet, definiera strategiska fokusområden utifrån analys av risker och möjligheter, diskutera rimliga mål för vd och ledningsgrupp och granska och godkänn den aktivitetsplan vd föreslår. Följ upp och omvärdera vid behov. Ställ krav och se till att vd driver arbetet.

• Håll ett öppet samtalsklimat i styrelserummet.
Det skapas exempelvis genom att ordföranden förmedlar att problem är gemensamma och inte enskilda personers – och genom att ledamöterna är lösningsorienterade. Visa tydligt att olika åsikter är välkomna och var noga med att förmedla både positiv och negativ information. Tänk på att arbetstagarrepresentanterna har unik information om hur verksamheten fungerar och dra nytta av det. Var medveten om att den ton man sätter i styrelserummet kan sprida sig ner i organisationen.

• Låt hälsa och säkerhet driva långsiktig lönsamhet.
Aktiebolagslagens skrivning om vinstsyftet står inte i motsats till medarbetarnas välmående.

”Jag har en klar analys av hur vi ska kunna få produktiv tid ur varenda timme som folk är på jobbet, på ett sätt som gör det både spännande och utvecklande, men samtidigt skapa goda ekonomiska resultat”, säger exempelvis en styrelseordförande i byggsektorn i en av intervjuerna.

Därför är det värdefullt för styrelser att be ägarna om ett tydligt direktiv för långsiktig lönsamhet och komma överens med vd om hur den ska uppnås.

Slutsatsen i idésamlingen är att styrelsen både kan och kanske även bör ta aktiv del i att främja hälsa och säkerhet på företag och i organisationer.

– Genom att ställa krav, följa upp och agera bollplank gentemot vd och ledningsgrupp utövar styrelsen ett inflytande över alla medarbetare och över företagets framtida lönsamhet, säger Caroline Lornudd.

* Referens till studien: sciencedirect.com/science/ article/pii/S1098301517302565

Läs hela skriften: Idésamling till styrelser för arbete med hälsa och säkerhet

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Monkey Business Images/Shutterstock

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 2 2020)

Nationella partners: