Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

16 december 2019

Förening

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen: Styrelsearvode ska fortsatt beskattas som inkomst av tjänst

Porträtt på kvinna

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelade den 16 december dom i målet mellan en advokat och Skatteverket rörande beskattning av styrelsearvode. Domen innebär att HFD går på samma linje som Skatterättsnämnden: att arvodet ska beskattas som inkomst av tjänst.

StyrelseAkademien driver sedan länge frågan om att styrelsearvoden ska kunna faktureras som inkomst av näringsverksamhet.

– Vi tycker givetvis att det är beklagligt att domen blev så här, kommenterar Maria Öhman, vd för StyrelseAkademien Sverige.

Målet (nummer 3978-18) hamnade på HFD:s bord i somras. Sedan dess har många väntat spänt på domen. Målet skulle prövas i plenum, vilket innebär att alla justitieråd närvarar, och det gav förhoppningar om att praxis kanske skulle komma att ändras. Så blev alltså inte fallet.

Frågan gällde huruvida advokatens arvode som styrelseordförande ska klassas som inkomst av tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet, eller om arvodet ska tas upp som inkomst i advokatens bolag. Eftersom styrelseuppdraget utförs av honom i egenskap av advokat måste arvodet enligt god advokatsed intäktsföras i bolaget.

Rätten ansåg alltså att arvodet ska tas upp som inkomst av tjänst. Att arvodet enligt god advokatsed skulle intäktsföras i hans bolag föranledde ingen annan bedömning.

Nuvarande rättspraxis, där arvoden beskattas som inkomst av tjänst, motiveras av rätten med att ett uppdrag som styrelseledamot i ett aktiebolag ska utövas av en fysisk person och är av personlig natur. ”För styrelseuppdrag gäller således en stark presumtion för beskattning hos ledamoten redan på grund av uppdragets personliga karaktär.”, står det i domen.

Domstolen skriver också att stor försiktighet bör iakttas om man ska ändra ett genom rättspraxis fastställt rättsläge. ”För att en ändring av det slaget ska komma i fråga bör därför krävas att ändringen framstå som angelägen.”, kan man läsa i domen.

Enligt HFD har det inte kommit fram något som skulle kunna medföra att en ändring av praxis framstår som angelägen. Ett par av justitieråden invänder dock mot detta, vilket framgår av tillägg till domen. Det förändrar dock inget i sak när det gäller domen.

 

LÄS MER på Högsta förvaltningsdomstolens hemsida. Där finns också länk till själva domen. 

Samlingssida om StyrelseAkademiens ståndpunkter i arvodesfrågan.

 

Nationella partners: