Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

_________

StyrelseAkademien är en rikstäckande, oberoende intresseorganisation för ägare, styrelseledamöter och övriga som önskar utveckla sitt kunnande inom ägarstyrning och professionellt styrelsearbete. Vi har som verksamhetsidé att driva utvecklingen av ett professionellt styrelsearbete som syftar till att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer.

Verksamhet, Mission, Vision och värdegrund

bild

mission

Att aktivt verka för att stärka det svenska näringslivets resultatförmåga och värdeutveckling genom att professionalisera styrelsearbetet. Våra medlemmar ska utgöra ett viktigt bidrag i denna strävan.

vision

En extern styrelseledamot i alla bolag.

 

Bild

bild

VERKSAMHETSIDÉ

StyrelseAkademien ska:

- aktivt verka för att stärka SME-företagens och organisationers hållbara värdeutveckling genom en professionalisering av styrelsearbetet

- verka nationellt men samverka med internationella intresseorganisationer

- skapa större förståelse för vikten av att professionellt styrelsearbete främjar hållbar värdeutveckling genom att agera opinionsbildare och normgivare

- främja god etik och god sed inom svensk bolagsstyrning genom att verka för professionellt styrelsearbete och ägarutveckling

- utifrån sina medlemsföreningar erbjuda aktiva nätverk, mötesplatser, kompetensutveckling, opinionsbildning samt ledamotsförmedling

- erbjuda styrelserelaterade produkter och tjänster som professionaliserar styrelsearbetet.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

 • Kunskapsförmedling
  - Certifieringsutbildningar
  - Styrelseutbildningar
  - Seminarier 
  - Kunskapsbank
  - Sociala media
 • Förmedling av styrelseledamöter genom StyrelseAkademiens Kandidatbank
 • Styrelse- och vd-utvärderingar
 • Styrelse- och vd-ansvarsförsäkring
 • Styrelseevents 
  - Guldklubban 
  - Stora Styrelsedagen
 • Opinion och normgivning 
  - Vägledning till god styrelsesed 
  - Medlemstidningen Professionellt styrelsearbete
  - Internationella relationer

Bild

Värdegrund

StyrelseAkademiens värdegrund utgår från uppdraget att verka för att stärka näringslivets resultatförmåga och värdeutveckling genom en professionalisering av styrelsearbetet såsom det kommer till uttryck i StyrelseAkademiens ”Vägledning till god styrelsesed”:
 
Professionalism: Vi har gedigen kunskap och erfarenhet kring bolagsstyrning och är professionella i vårt agerande, internt och externt.
 
Etik: Vårt agerande kännetecknas av ärlighet och öppenhet och vi håller vad vi lovar.  

Integritet: Vi är företrädare för en oberoende ideell förening. Vårt huvudsyfte är att skapa medlemsvärde, ekonomisk vinst är sekundärt för oss.

Mod: Vi är nytänkande och innovativa och räds inte att ifrågasätta gamla sanningar. Vi har modet att agera och driva de frågor som är viktiga för att vi skall nå vår vision.

Nationella partners: