Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Göteborgs Stad

Detta är Göteborgs Stadshus

Koncernmoder:
Göteborgs Stadshus AB

Koncernen består av 40 verksamhetsdrivande bolag
organiserade i sju kluster: Energi, Bostäder, Lokaler,
Näringsliv, Kollektivtrafik, Hamn och Turism,
Kultur & Evenemang med ett moderbolag per kluster,
samt tre regionala bolag och tre direktägda bolag.

Den 31 december 2016 var
Medelantalet anställda:
6 601 varav 63 procent män och 37 procent kvinnor.
Rörelsens intäkter:
18 872 mkr
Rörelseresultat:
2 617 mkr
Resultat efter finansiella poster:
1 653 mkr
Balansomslutning:
64 276 mkr
Investeringar:
4 970 mkr

Hittills genomförda/planerade utbildningar för förtroendevalda, arbetstagarrepresentanter och vd:ar:
2015/2016: 426
Hösten 2016: 30
Plan hösten 2017: cirka 60

Förening

Intervju med Hans Olsson, Göteborg Stadshus AB

En kompetent styrelse gör skillnad

Kunniga ledamöter är lika viktiga i kommunalt ägda bolag som i privatägda. Sedan 2015 utbildar därför Göteborgs stad samtliga ledamöter och vd-ar i sina bolag genom StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt Fokus.


De ledamöter som utses av kommunfullmäktige nomineras av partiorganisationerna och speglar stadens mångfald. En sak har de gemensamt: De är politiker – oftast fritidspolitiker – som valt att arbeta för stadens och bolagens utveckling.

– Det är ett spännande och utmanande uppdrag för en stad med ambitioner och stora bolag med ansvar för infrastruktur, boende, kultur, turism, fritid och näringslivsutveckling, säger Hans Olsson, ansvarig för styrelseutbildningen av Göteborgs stads kommunala bolag.

Tack vare utbildningen har de deltagande ledamöterna fått en bredare kunskap och större förståelse för vad det personliga ansvaret innebär. Utbildningen har också visat sig föra med sig en högre aktivitet i styrelserna.

– Det är ingen skillnad att arbeta som ledamot i kommunala bolag jämfört med andra bolag. Man har ett personligt ansvar i bolaget, oavsett vilket parti man representerar i styrelsen. Vilket många är omedvetna om när de accepterar sitt första uppdrag, säger Hans Olsson.

Hans OlssonHans Olsson är ansvarig för styrelseutbildningen av Göteborgs stads kommunala bolag.

Ägarstyrning
Ägandet är samlat i Göteborgs Stadshus, som i sin tur kontrolleras av kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som står för ägarstyrningen, fattar beslut om verksamhetsinriktningen samt vilka som ska utses till styrelseledamöter i de olika bolagen. I Göteborg utses mestadels politiker som har nominerats av sina partier. Men det finns även bolag som har tjänstemannastyrelser, exempelvis flera av dotterbolagen inom Göteborg Energi. Också dessa ledamöter omfattas av styrelseutbildningen.

– Staden har förändrat såväl bolagsstruktur som principer för ägarstyrning, samtidigt som man har satsat på att kompetenshöja samtliga ledamöter genom styrelseutbildningen. Genom lärarnas insikter och förståelse för stadens nya bolagsstruktur har implementeringen i bolagens styrelser underlättats, säger Hans Olsson.

Diskutera arbetsformer
Ledamöterna har getts tillfälle att diskutera stadens arbetsformer och samtidigt fått kännedom om styrelsearbetets förutsättningar och villkor som finns upparbetade inom StyrelseAkademien. En löpande dialog har förts med StyrelseAkademien Västsverige, SAV.

– Det har gett värdefulla kunskaper och säkrar intentionerna med den nya modellen för bolagsstyrning. Det gäller främst styrelsens ansvar för den strategiska processen, den interna kontrollen och styrningen av dotterbolag, säger Hans Olsson.

Han förklarar att styrelserna i de kommunala bolagen leder och utvecklar bolagen på samma sätt som i det privata näringslivet, och menar att det är en styrka att politikerna har samma roll som i övriga bolag, och det ansvar som följer.

Olika förutsättningar
– Varje bolag har sina förutsättningar och villkor och styrelserna har under utbildningen utvecklat sin inre dynamik, tack vare att de under två dagar tillsammans fått tillfälle att diskutera hur de ska driva sitt styrelsearbete. Med stöd från lärarna har de tolkat såväl ABL som ägarens intentioner så som de kommer till uttryck i ägardirektiv och kommunfullmäktiges budget. Efter den första omgången har ytterligare ledamöter utbildats, och fler tillkommer i takt med att ledamöter av olika anledningar lämnar sina uppdrag och ersätts av nya politiker.

"Staden har förändrat såväl bolagsstruktur som ägarstyrning."


Mycket nöjda deltagare
Hans Olsson uppger att deltagarna generellt är mycket nöjda med utbildningen, och att den dessutom har kommit att bli en viktig förutsättning att skapa trygghet för både deltagarna och bolagen.

– Strategifrågor är viktiga i allt styrelsearbete, inte minst i kommunala bolag. Här kommer ledamöternas kompetens och erfarenhet till sin rätt då de känner stadens framtida behov av bolagens tjänster, säger han.

Stadens bolag står inför stora utmaningar. Exempel är Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att färdigställa 1 400 lägenheter per år. Göteborgs Hamn AB ska inleda arbetet med att, tillsammans med staten, åstadkomma en fördjupning av farleden in till Göteborgs hamn, en investering på i storleksordningen 4 miljarder konor.

– Det är en styrka för ägaren att ha tillgång till en kompetent styrelse som ser möjligheter och som kan föreslå aktiviteter som ligger i linje med stadens ambitioner. Vi upplever att den utbildning som SAV och lärarna förmedlar till oss bidrar till detta, säger Hans Olsson.

Han talar också uppskattande om själva utbildningsprocessen.

– Tack vare den löpande dialog vi har med SAV känner vi oss trygga. Det gäller till exempel återkoppling kring problemområden som identifieras och möjligheter till att löpande initiera förändringar som utvecklar styrelsearbetet och vår bolagsstyrning, säger han.

Nationella partners: