Årsstämma 2024

Medlemmar i Styrelseakademien Norr kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdag den 11 april, 2024, plats P5 Väven i Umeå. För medlemmar som inte kan närvara fysiskt i Umeå så har man möjlighet lyssna on-line, ska framgå i anmälan.

Program

  • 07.30 – Frukost

  • 08.15 – ”Whats in it for me” - Inspirationsföredrag av Håkan Broman Vd Styrelseakademien Sverige, Vice ordf. i Kollegiet för svensk bolagsstyrning, styrelseledamot i FM Mattsson m.fl. AB.

  • 08.45 – Föreningsstämma (ca 45 min).

    Deltagande  

Medlemmar som önskar deltaga på stämman skall vara registrerade medlemmar och ha betalt årsavgiften senast 3 dagar före stämman. Anmälan via www.styrelseakademien.se

Anmäl dig här!

Röstberättigande

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstberättigade är endast medlem som fullgjort sin plikt mot föreningen och har fysisk närvaro. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal skall i valfrågor lotten avgöra. I övriga frågor har ordförande utslagsröst.

 Årsredovisning m.m.

Årsredovisning, revisionsberättelse, dagordning, förslag på beslut finns publicerat på www.styrelseakademien.se

 Föredragningslista

1.       Föreningsstämmans öppnande.

2.       Val av ordförande och sekreterare.

3.       Fastställande av föredragningslista.

4.       Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

5.       Upprättande av röstlängd.

6.       Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.       Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.

9.       Disposition av årets resultat.

10.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11.    Fastställande av medlemsavgifter

12.    Behandling av inlämnade motioner

13.    Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarande verksamhetsår.

14.    Fastställa antalet styrelseledamöter.

15.    Val av styrelsens ordförande.

16.    Val av övriga styrelseledamöter.

17.    Arvodering av styrelsen.

18.    Val av revisor.

19.    Val av valberedning.

20.    Val av delegat/er till föreningsstämma i Styrelseakademien Sverige.

21.    Övriga frågor

22.    Föreningsstämmans avslutande

 

Vid stämman får ej andra ärenden än dem som angivits i kallelse bli föremål för beslut.

 Med vänlig hälsning.

Olof Degerfeldt, ordförande

Handlingar

Kallelse med dagordning och förslag på beslut

Årsredovisning