Integritetspolicy

Våra medlemmars förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för medlemmarnas personliga integritet.

Vi upprätthåller detta genom att behandla den information som våra medlemmar anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Styrelseakademien, eller av någon annan för Styrelseakademiens räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Med denna policy vill vi ge information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

1. PERSONUPPGIFTSANSVAR

Styrelseakademien och dess medlemsföreningar är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Information om personuppgiftsansvarig hittar du vid ”kontakt/om oss”, som finns för varje enskild medlemsförening.

2. HUR ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA?

  1. I samband med ansökan om medlemskap

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en ansökan av ett medlemskap görs, för att därefter ingå ett avtal. De uppgifter du anger i samband med ansökan på Styrelseakademiens webbplats kommer att behandlas av Styrelseakademien för medlemsadministration och för att kunna uppfylla förväntningarna av ingångna avtal, samt för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Du kan själv, när som helst, kontakta din medlemsförening för att se vilka dessa uppgifter är och även göra ändringar i dessa.

Medlemsinformationen upphör att behandlas en tid efter att medlemskapet avslutats. Om du har tecknat en ansvarsförsäkring under tiden som medlem, kommer informationen som rör den fortsatt finnas registrerad för att tillvarata dina intressen. Fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för att ta fram statik i syfte att förbättra kund- och medlemsupplevelsen samt kan användas för marknadsföringsändamål, även efter att medlemskapet har avslutats. Naturligtvis kan du när som helst meddela oss att du inte längre önskar denna form av kommunikation.

Styrelseakademien lämnar inte ut dina medlemsuppgifter till tredje part.

  1. Vid anmälan till Styrelseakademiens utbildningar och aktiviteter

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en anmälan till en av Styrelseakademiens utbildningar eller aktiviteter görs. De uppgifter du anger i samband med anmälan på Styrelseakademiens webbplats eller direkt till en representant för din medlemsförening kommer att behandlas av Styrelseakademien för att administrera aktiviteten/utbildningen genom att t.ex. skicka bekräftelser och påminnelser innan aktiviteten/ utbildningen startar och för att kunna följa upp hur du efteråt upplevde dess genomförande. Förekommande fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler.

Uppgifter om vilka aktiviteter /utbildningar som du deltagit i, när dessa ägt rum och vilken aktivitet/utbildning som avses, sparas så länge medlemskapet pågår. Om du är medlem i Styrelseakademien kan du kan själv, när som helst via ”Mina sidor”, se vilka dessa uppgifter är.

Om du inte är medlem i Styrelseakademien kommer informationen om deltagandet i aktiviteter att tas bort i samband med den årliga registergallring som genomförs. Om du deltagit i en utbildning, kommer informationen om vilken utbildning som avses, när du gick utbildningen samt om du är certifierad att finnas kvar till dess du meddelar oss att du önskar att denna information ska raderas. Detta för att tillvarata dina intressen och kunna säkerställa att vi kan verifiera dina inhämtade kunskaper och eventuella certifiering.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för att ta fram statik i syfte att förbättra kund- och medlemsupplevelsen samt kan användas för marknadsföreningsändamål. Naturligtvis kan du när som helst meddela oss att du inte längre önskar denna form av kommunikation.

Fotografier som tas på plats för aktiviteten/utbildningen kan komma att användas för marknadsföringsändamål och/eller användas på Styrelseakademiens webbplats. Om du inte önskar delta på bild för dessa ändamål, meddela eventets ansvariga på plats, så säkerställer denna person att fotografen ej inkluderar dig på några bilder som används för dessa ändamål.

Styrelseakademien kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter i de särskilda fall när en aktivitet genomförs i gemensam regi tillsammans med en eller flera andra aktörer. I samband med att du anmäler dig till en sådan aktivitet kommer detta att anges. För övriga aktiviteter och utbildningar gäller att dina kontaktuppgifter inte lämnas vidare till annan part. 

3.       RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Om du vill veta mer mer om Styrelseakademiens behandling av dina personuppgifter, kan du skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få dina uppgifter rättade.

Kontaktinformation hittar du vid ”kontakt/om oss”, som finns för varje enskild förening på webbplatsen eller genom att klicka på symbolen för ”Kontakt”, längst till höger på samtliga sidor och där välja ”övriga frågor”.