Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Terms and conditions of sale (In English)

 v.20221129

1. Allmänt

1.1 Dessa försäljningsvillkor (”Villkoren”) gäller vid köp av produkter och tjänster från Styrelseakademien Sverige Ideell Förening, org. nr 802018-3482, [info@styrelseakademien.se], [‭070-686 67 15‬] (”Styrelseakademien”), via Styrelseakademiens webbplats, [www.styrelseakademien.se], (”Webbplatsen”).

1.2 Styrelseakademien är en rikstäckande organisation som bland annat tillhandahåller administrativa tjänster till de olika lokala medlemsföreningarna (”Lokalföreningarna”). Webbplatsen och försäljningen av produkter och tjänster via denna är en av tjänsterna Styrelseakademien tillhandahåller Lokalföreningarna.

1.3 De produkter och tjänster som kan beställas via Webbplatsen är avsedda att användas för ändamål som har en direkt koppling till näringsverksamhet varför konsumentskyddslagstiftningen inte är tillämplig.

1.4 Genom att göra en beställning på Webbplatsen godkänner och accepterar Köparen som privatperson eller företrädare för ett företag (”Köparen”) dessa Villkor. Köparen bekräftar då även att Köparen är medveten om att köpet innebär ett betalningsansvar. Köparen bör försäkra sig om att ha läst igenom och förstått Villkoren innan Köparen gör sin beställning.

2. Information om produkter och Tjänster  

2.1 Information om de produkter och tjänster som Styrelseakademien vid var tidpunkt marknadsför och säljer finns på Webbplatsen.

2.2 Medlemskap i Styrelseakademien är personligt och gäller i den Lokalförening som Köparen anger i sin beställning samt tillhandahålls på de villkor som anges på Webbplatsen.

2.3 Utbildningar tillhandahålls i mån av plats och på det sätt som anges i kursbeskrivningen. Anmälan är bindande avseende den person Köparen anger som deltagare i kursen (”Deltagare”). Bokad plats kan vid förhinder överlåtas till annan efter samråd med Styrelseakademien. Vad som ingår i kursavgiften anges i kursbeskrivningen. Deltagaren är skyldig att iaktta de föreskrifter, anvisningar och begränsningar som kan anges i kursdokumentation eller som Styrelseakademien meddelar på annat sätt. Vid avbokning mer än trettio (30) dagar före kursstart återbetalar Styrelseakademien 100% av kursavgiften, vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart återbetalar Styrelseakademien 50% av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart sker ingen återbetalning av kursavgiften. Styrelseakademien förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra tid/plats för utbildningen, t.ex. vid lärares förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Vid inställd kurs, eller om tid/plats ändras och Köparen därför avbokar, ska Styrelseakademien återbetala eventuellt inbetald avgift för kursen.

3. Priser

3.1 Varje produkt och tjänst anges med pris i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt kommer att läggas till priset och anges i Styrelseakademiens orderbekräftelse. Priset för produkter eller tjänster kan variera beroende på om Köparen är medlem eller inte. Om Köparen vill utnyttja erbjudanden riktade till medlemmar måste Köparen först köpa eller inneha medlemskap i Lokalförening.

3.2 Styrelseakademien förbehåller sig rätten att ändra priser utan förgående varsel. Priset som anges på Webbplatsen när Köparen gör en beställning är det som gäller för köpet.   

3.3 Fraktkostnad tillkommer på beställda produkter. I kundvagnen kan Köparen se det totala priset inklusive alla leveransavgifter innan Köparen godkänner beställningen. Se ytterligare information om leverans och frakt nedan under punkt 6.

4. Beställning och orderbekräftelse

4.1 För att göra en beställning på Webbplatsen måste Köpare, som är privatperson vara minst 18 år, och som företag vara vederbörligen registrerat, och i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att bli bunden av Villkoren. Köparen ska på Styrelseakademiens begäran identifiera sig med BankID.

4.2 I samband med beställningen kommer Köparen att godkänna dessa Villkor på sätt som anges på Webbplatsen.

4.3 När beställningen har mottagits och godkänts kommer Styrelseakademien att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress som Köparen angett vid beställningen.

5. Betalning 

5.1 Styrelseakademien accepterar betalning med på Webbplatsen angivna betalningsmetoder inklusive där angivna betalkort.

5.2 Styrelseakademien använder sig av Nets för administration av betalningarna.

6. Leverans och frakt av produkter

6.1 Styrelseakademien strävar efter att leverera Köparens beställda produkter inom den tid som angetts i Styrelseakademiens orderbekräftelse och, om ingen tid angetts, inom skälig tid.

6.2 På grund av oväntade händelser kan dock leveransen bli försenad. Om så sker kommer Styrelseakademien att informera Köparen om förseningen och om nytt förväntat leveransdatum via e-post. Vid en försenad leverans som överskrider 30 dagar har Köparen rätt att häva köpet av produkter utan kostnad. Hävning av köpet sker genom att Köparen kontaktar Styrelseakademien via kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 15 nedan.

6.3 Tillgängliga fraktalternativ och pris för frakt anges på Webbplatsen innan beställning.

6.4 Styrelseakademien erbjuder frakt endast inom Sverige och utför i dagsläget inte leveranser till andra länder.

6.5 Leveranser som inte hämtas ut hos ombud inom angiven tid skickas tillbaka till Styrelseakademien. Köparen debiteras då en avgift för att täcka Styrelseakademiens kostnader för frakt och administration kopplat till beställningen och returen.

7. Reklamation och ansvar för fel

7.1 Köparen har rätt att reklamera ett fel på en produkt inklusive eventuella transportskador, inom skälig tid från det att Köparen upptäckte felet, dock senast inom två år från köptillfället.

7.2 Köparen har rätt att reklamera fel eller brist i tjänster, t ex att innehållet i en utbildning inte i väsentliga avseenden uppfyller kursbeskrivningen, inom trettio (30) dagar. Styrelseakademien ansvarar inte för fel eller brist som är hänförliga till Köparen, Deltagaren eller produkter eller tjänster från tredje man för vilken Styrelseakademien inte ansvarar.

7.3 Köparen ska meddela eventuella fel eller brist i produkter eller tjänster till Styrelseakademien genom att kontakta Styrelseakademien via kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 15 nedan. Köparens meddelande ska innehålla beskrivning av felet eller bristen och, i förekommande fall, bilder på den felaktiga produkten.

7.4 Vid fel eller brist i produkt eller tjänst som Styrelseakademien ansvarar för ska Styrelseakademien söka avhjälpa felet eller bristen utan oskäligt dröjsmål, t.ex. genom omleverans av produkten eller tjänsten. Om aktuellt fel eller brist inte kan eller har avhjälpts utan oskäligt dröjsmål, har Köparen rätt till skäligt avdrag på priset för produkten eller tjänsten, dock maximalt den ersättning Köparen erlagt för produkten eller tjänsten.

8. Retur

8.1 Produkt som ska returneras till StyrelseAkademien på grund av reklamation, ska skickas tillbaka till Styrelseakademien i samma skick som Köparen mottog produkten.

8.2 Köparen står för fraktkostnader som uppstår till följd av returen förutom när returen sker på grund av en godkänd reklamation i vilket fall Styrelseakademien står för kostnaderna.

9. Personuppgifter, Cookies och kortdata

9.1 Styrelseakademien eller den relevanta Lokalföreningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av Köparen i samband med beställning beroende på vems produkter eller tjänster som beställningen avser. Närmare information om hur Styrelseakademien eller den relevanta Lokalföreningen behandlar personuppgifter anges på Webbplatsen i samband med beställningen.

9.2 Styrelseakademien och dess underleverantörer, däribland Nets, använder cookies enligt cookiepolicyn.

9.3 Köparens kortdata behandlas och skyddas i enlighet med Styrelseakademiens regler. 

10. Rättigheter

Samtliga rättigheter till produkter och tjänster tillhandahållna via Webbplatsen och deras respektive innehåll, inklusive upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, tillhör Styrelseakademien, Lokalförening och/eller tredje part med vilken Styrelseakademien träffat avtal. Uppgifter om upphovsrätt/copyright och andra äganderättsmeddelanden i produkter och tjänster och därtill hörande dokumentation ska bibehållas av Köparen och får inte avlägsnas eller göras oläsliga.

11. Force majeure

Styrelseakademien har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Villkoren om fullgörelsen hindras, väsentligen försvåras eller oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför Styrelseakademiens kontroll och som Styrelseakademien varken kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Villkorens ingående. Sådan omständighet kan t.ex. utgöras av krig eller krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror och upplopp, terrorism, sabotage, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, strejk, lockout eller annan generell eller lokal arbetskonflikt (även om Styrelseakademien själv är part i konflikten), myndighetsbeslut, handels-, betalnings- eller valutarestriktioner, eller därmed jämställd omständighet. Detsamma gäller om situationen föreligger för Styrelseakademiens underleverantör.

12. Ansvar

12.1 Utöver vad som anges ovan under punkten 7 har Styrelseakademien inte något ansvar för produkter eller tjänster. Styrelseakademien svarar inte för sak- eller faktafel i produkter eller tjänster (inklusive utbildningar) eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte heller ska Styrelseakademien ansvara för råd eller information som Köparen har erhållit från lärare eller tredje part i anslutning till utbildningar.

12.2 Styrelseakademien har inget ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlorad inkomst, följdskador eller annan indirekt skada eller förlust.

12.3 Styrelseakademien sammanlagda ansvar gentemot Köparen är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den betalning som Köparen erlagt eller är skyldig att erlägga för köpta produkter och tjänster. Styrelseakademien ansvarar inte gentemot någon annan än Köparen, såsom t.ex. Deltagare.

12.4 Reklamation och andra anspråk ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att part upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom sex (6) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars förfaller.

13. Övrigt

13.1 Styrelseakademien förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar avseende utbudet av produkter eller tjänster på Webbplatsen samt i Villkoren. Den version av Villkoren som gäller för Köparens beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen vid den tidpunkt då Köparen gör sin beställning.

13.2 Styrelseakademien har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren.

13.3 Styrelseakademien förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar avseende produkter eller tjänster.

14. Tvist

14.1 Vid eventuell tvist ska tvisten i första hand försöka lösas genom överenskommelse. Om tvisten kvarstår ska tvisten lösas av allmän domstol i Sverige i enlighet med svensk lag.

15. Kontakta oss

Vid frågor om dessa Villkor är Köparen välkommen att kontakta Styrelseakademien enligt nedan.

Orgnr: 802018-3482

E-postadress: info@styrelseakademien.se

Telefonnummer: ‭070-686 67 15‬

Postadress: Styrelseakademien Sverige
c/o Elements, Jakobsbergsgatan 24
111 44 Stockholm