Styrelselyftet - Styrelseakademien Stockholm

Vill du se till att styrelsearbetet når sin fulla potential? Styrelselyftet är en unik tjänst där vi deltar på bolagets ordinarie styrelsemöte för att identifiera utvecklingspotential och ge värdefulla återkopplingar.

Upptäck och förbättra potentialen i ditt styrelsearbete 

Det är avgörande att styrelsen har en tydlig vision och strategi för att driva företaget framåt. Styrelsen bör vara involverad i att fastställa företagets mål och att se till att de implementeras på ett effektivt sätt. Styrelsen ska vara sammansatt av personer med olika kompetenser och erfarenheter. Genom att ha representanter med olika bakgrund kan styrelsen fatta välgrundade beslut som gynnar företagets framgång. 

Ordförande har en central roll i ett väl fungerande styrelsearbete och bör vara en skicklig ledare och kommunikatör som kan leda möten och främja en öppen och konstruktiv dialog inom styrelsen. Ordföranden ansvarar också för att följa upp och verkställa beslut som fattas av styrelsen. Tillsammans bidrar dessa faktorer till att skapa en stark grund för företagets framgång och tillväxt. 

Styrelselyftet tar styrelsearbetet till en annan nivå genom fokus på en aktiv bolagsstyrning.

Vi inleder med en nulägesanalys av styrelsens arbete och de styrande dokument som finns i bolaget för att därefter ge förslag på åtgärder. Styrelselyftet är indelat i tre olika moduler för att lättare skapa förståelse för vilka vägar som kan vara aktuella för just er styrelse.

Nulägesanalys

Vårt erfarna team av styrelseexperter är specialiserade på att analysera och utvärdera styrelsearbete. Genom att vara närvarande på mötet får vi en djup förståelse för era styrelsespecifika utmaningar och möjligheter. 

Vi kommer sedan tillbaka till er med en detaljerad rapport som tydligt identifierar de områden där ni kan förbättra ert styrelsearbete. Vi ger konkreta rekommendationer och strategier för att ta ert styrelsearbete till nästa nivå. 

Med vår hjälp kan ni: 

  • Utvärdera styrelsens arbete

  • Optimera sammansättningen av er styrelse med rätt kompetenser och erfarenheter 

  • Skapa en öppen och konstruktiv kommunikationskultur för mer effektiva beslut 

  • Utveckla ordföranderollen för att skapa förutsättningar för ett värdeskapande styrelsearbete  


Kontakt

Vill du veta mer? Ta kontakt med vår styrelsecoach Elisabeth Kalkhäll för konsultation eller intresseanmälan. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för ert företag! 

  • profile

    Elisabeth Kalkhäll

    Styrelsecoach

Elisabeth är jurist och har mångårig erfarenhet som vd i olika bolag samt bred styrelseerfarenhet, både som ledamot och ordförande och är för närvarande styrelseordförande i tre bolag. Utöver sitt uppdrag för Styrelseakademien arbetar Elisabeth som ICF-certifierad samtalscoach.


split

Modul: Ägardirektiv

För att skapa förutsättningar för ett effektivt och värdeskapande styrelsearbete behöver styrelsen veta vad ägarna vill med bolaget. Detta gäller oavsett om ägaren är en eller flera privatpersoner eller en kommun som ägare.

Läs mer
split

Modul: Bolagsstyrning

Är er styrelse i behov av tydliga och vägledande dokument för att säkerställa ordning i verksamheten? Vi hjälper er att ta fram styrande dokument för att skapa och implementera styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, rapportinstruktion med mera.

Läs mer
split

Modul: Strategi

Vi stöttar er styrelse och ledning genom strategi-workshops för att säkerställa att ni har en tydlig och genomförbar strategiplan anpassad efter era behov och mål. Vi arbetar nära er för att förstå er affärsmodell och utveckla en strategiplan skräddarsydd för er verksamhet.

Läs mer