Månadens fråga

Vår partner Rosholm Dell Advokatbyrå har sedan nov 2023 rollen som månadens besvarare av styrelserelaterade frågor med inriktning på affärsjuridik. Välkommen att mejla sydost@styrelseakademien.se om du har en fråga till Anders Rosholm och Per Gruwberger på advokatbyrån. Vi tackar också Nils-Erik Persson som varit vår styrelseexpert 2019-2023.
Du hittar längst ned samlingsdokument för alla tidigare frågor och svar!
 
Månadens fråga om CSRD som styrelsefråga i mindre företag med stora kunder

Fråga: Jag är VD för ett mindre företag med 7 anställda som har många stora företag som kunder. Vi har börjat höra talas om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) från våra storföretagskunder. Hur bör vi i styrelsen för ett sådant mindre företag förhålla oss till CSRD, och behöver det tas upp på styrelseagendan?

Svar: CSRD, eller direktivet om företags hållbarhetsrapportering, är ett regelverk som uppställer lagkrav på större företags hållbarhetsrapportering. Det kräver att företagen rapporterar om sin hållbarhetspåverkan på ett detaljerat, standardiserat och transparent sätt.

Även om direktivet i första hand gäller större företag, är det klokt för mindre företag, särskilt de med storföretag som kunder, att ta upp kraven enligt CSRD på styrelseagendan, för att säkerställa att det finns styrning och kontroll för att ni ska kunna leverera efterfrågad hållbarhetsinformation, som en del av deras rapportering, och att informationen är korrekt. Detta skulle kunna innebära att ni exempelvis behöver ta fram en så kallad väsentlighetsanalys kring er verksamhets påverkan, risker och möjligheter kopplat till hållbarhet inom områdena miljö, sociala aspekter, personal och mänskliga rättigheter och regelefterlevnad i er verksamhet och i värdekedjan. En väsentlighetsanalys ska innehålla, bland annat, en redogörelse för hur er verksamhet identifierar och hanterar hållbarhetsriskerna. En del av informationen kan även behöva verifieras av en tredje part för att anses tillförlitlig.

Ledningsgruppen och styrelsen bör därför börja med att undersöka vad för slags krav som kan komma att ställas på er av era kunder som omfattas av CSRD. Ni behöver också identifiera vilket underlag ni behöver ta fram samt hur ni säkerställer att underlagen går att få fram och är korrekta. Likaså behöver styrelse och ledning överväga relevanta hållbarhetsmål för den egna verksamheten och hur målen följs upp och resultaten utvärderas, att det finns ett organisatoriskt ansvar samt kompetens kopplat till hållbarhetsfrågorna i verksamheten.

Notera att detta endast är generell information. Inget av det som skrivs ovan ska ses som juridisk rådgivning.