Månadens fråga

Vår partner Rosholm Dell Advokatbyrå har rollen som månadens besvarare av styrelserelaterade frågor med inriktning på affärsjuridik. Välkommen att mejla sydost@styrelseakademien.se om du har en fråga till Anders Rosholm och Per Gruwberger på advokatbyrån. Vi tackar också Nils-Erik Persson som varit vår styrelseexpert 2019-2023.
Du hittar längst ned samlingsdokument för alla tidigare frågor och svar!

Månadens fråga om intressekonflikter inför styrelsebeslut – juni 2024


Fråga: Jag sitter i styrelsen för ett medelstort tillverkningsföretag och vi har nyligen stött på en situation där en av våra styrelseledamöter tycks främja beslut som skulle gynna ett annat företag han äger. Hur bör vi hantera denna potentiella intressekonflikt och andra intressekonflikter som uppstår i framtiden?

Svar: Att hantera intressekonflikter är viktigt för att skydda både företagets och styrelsens integritet. Enligt aktiebolagslagen får en styrelseledamot inte delta i beslut rörande avtal mellan honom själv och bolaget. Detsamma gäller avtal mellan bolaget och en tredje part, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot bolagets intresse.

I praktiken innebär detta att varje styrelseledamot har ett ansvar att avstå från att delta i diskussioner och beslutsfattande i frågor där det finns en potentiell eller faktisk intressekonflikt. Styrelsen har även ett ansvar som helhet att säkerställa att sådana situationer hanteras korrekt och i enlighet med lagen. När intressekonflikter uppstår bör det noteras i styrelseprotokollet att ledamoten avstått från att delta i beslutsprocessen på grund av en intressekonflikt, för att dokumentera att lagen har följts.

Intressekonflikter förekommer i företag och styrelser av alla storlekar men kan vara särskilt svåra att undvika i små styrelser. Det är därför särskilt viktigt att styrelsemedlemmar i små styrelser är medvetna om potentiella konflikter och agerar proaktivt för att hantera dem. Regelbunden kommunikation och öppna diskussioner om potentiella intressekonflikter är därmed en viktig del av styrelsens arbete för att säkerställa att lagen följs. Ni bör därför framöver se till att alla styrelsemedlemmar är medvetna om och respekterar policyer och procedurer för hantering av intressekonflikter.


Notera att detta endast är generell information. Inget av det som skrivs ovan ska ses som juridisk rådgivning. 

Vill du veta mer rekommenderar vi att du går en grundläggande styrelseutbildning för att få grepp om hela ansvaret du har som styrelseledamot.