INSIKT OM STYRELSEUTVÄRDERING

Arbetar styrelsen på rätt sätt och med rätt frågor? Kan alla i rummet bidra med sin kompetens? Får ni tydlig information och bra beslutsunderlag? Det är några av frågorna som kan besvaras i en styrelseutvärdering.  

Styrelseutvärderingen är ett verktyg för styrelseordförande, ägare och valberedare att skapa ständig förbättring av styrelsens arbete. Vikten av att regelbundet och systematiskt utvärdera styrelsens och VD:s arbete beskrivs både i Vägledning till god styrelsesed och Svensk kod för bolagsstyrning. 

Men vad är det som ska utvärderas, vem är ansvarig och hur gör man?

Varmt välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Vid frågor kontakta oss här >>

Kommande tillfällen