STYRELSEUTVÄRDERING I VÄSTSVERIGE

Styrelseakademien har erfarenhet av att samarbeta, utbilda, rekrytera och utvärdera styrelser i olika verksamheter, privata såväl som offentligt ägda aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar som stiftelser.

Styrelseutvärderingen anpassas till de specifika förutsättningar som gäller för er verksamhet.

Utvärdering:
StyrelseAkademien Västsveriges process och upplägg för styrelseutvärderingar identifierar både styrkor och svagheter och hjälper er att utveckla styrelsearbetet på ett strategiskt, framåtlutat, fokuserat och prioriterat sätt. 

En styrelses och vd:s arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. En utvärdering bör ses som en årlig hälsokontroll och ett sätt att utvecklas, förbättra era arbetsformer och därmed bidra till bolaget i sitt strategiska arbete med målsättningen "för bolaget bästa".

StyrelseAkademiens ”Vägledning till god styrelsesed” understryker att en styrelseutvärdering i första hand skall ses som ett led i styrelsens eget arbete för att förbättra sina prestationer, men också som ett underlag för nominering-/valberedningsarbetet inför kommande styrelseval.

Genomförande:

 • Anpassad webbenkät
  Vi anpassar enkätens påståenden till era indivi­duella behov efter samtal med styrelseordförande. 

 • Vi samlar in svaren
  Vi arbetar systematiskt för att alla i styrelsen skall lämna in sina respektive svar.

 • Analys och sammanställning
  Resultatet levereras i form av en rapport där ni på ett pedagogiskt sätt ser vad som fungerar bra, vad som kan eller måste bli bättre.

 • Presentation
  Presentationen sker när ni önskar inför styrelse, vd och ägare/valberedning.

Vi arbetar tillsammans fram de frågor ni önskar utvärdera kring. Aktuella mailadresser till alla i styrelsen behövs på samma sätt som alla i styrelsen behöver få intern information om vikten att fylla i enkäten före fastställt datum då sammanställning påbörjas.

Genomförande konsult:
Styrelseakademien Västsverige stöttar vid styrelseutvärdering genom en aktiv medlem med stor styrelseerfarenhet och flertalet genomförda styrelseutvärderingar.

För mer information:
Kontakta Jan Lindblom, StyrelseAkademien Västsverige


Besöksadress:
World Trade Center, plan 7
Mässans Gata 10, Göteborg
Kontakt >>

Organisationsnummer föreningen:
855100-2887