Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Kallelse till föreningsstämma 2021

Medlemmar i StyrelseAkademien Norr kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdag den 4 mars, 2021 kl. 07.45, via Zoom.

Ärenden som medlemmar önskar behandla på föreningsstämman skall skickas till styrelsens ordförande norr@styrelseakademien.se senast 7 dagar före stämman.

 • Morgonen inleds Affärsmingel 07.45 – 08.15
 • Årsstämma  08.15 – 09.00

Deltagande  

Medlemmar som önskar deltaga på stämman skall vara registrerade medlemmar och ha betalt årsavgiften senast 3 dagar före stämman. Anmälan via formulär här.

Röstberättigande

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstberättigade är endast medlem som fullgjort sin plikt mot föreningen. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal skall i valfrågor lotten avgöra. I övriga frågor har ordförande utslagsröst.

Årsredovisning m.m.

SA Norr - Dagordning & Förslag på beslut årsmöte 20210304.pdf

201231 Årsredovisning Styrelseakademien Norr.pdf

Föredragningslista

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 5. Upprättande av röstlängd.
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Disposition av årets resultat.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Behandling av inlämnade motioner
 13. Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarande verksamhetsår.
 14. Fastställa antalet styrelseledamöter.
 15. Val av styrelsens ordförande.
 16. Val av övriga styrelseledamöter.
 17. Arvodering av styrelsen.
 18. Val av revisor.
 19. Val av valberedning
 20. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige.
 21. Övriga frågor.
 22. Föreningsstämmans avslutande

Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än dem som angivits i kallelse bli föremål för beslut.

Anmäl dig här senast 2 mars.

Varmt välkommen!

Nationella partners: