Styrdokument och protokoll

Styrdokumenten ger ramar och mål för styrelsens och vd:s arbete medan protokollen ska skapa trygghet och klarhet, som gör att styrelsearbetet fungerar väl och dokumenteras korrekt. Men vilka är styrdokumenten, hur kan man arbeta med dem och hur skrivs ett bra protokoll?

_____
Styrdokument & protokoll är en utbildning på tre timmar som riktar sig till ordförande, protokollförare, ledamöter och vd i styrelser i aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Som styrelsens ordförande är det ditt ansvar att styrdokumenten kommer upp på agendan. Dessa dokument bör vara utformade på ett sådant sätt, och hållas så aktuella, att de kan tjäna som praktisk ledning för styrelsearbetet.

Ordförande har också ansvar för protokollet.

Som protokollförare behöver du ha insyn i lagar, praxis och styrdokument för att skriva korrekta och bra protokoll och som ledamot är det en personlig trygghet att veta vad som ska protokollföras och på vilket sätt.

_____
Ur innehållet:

- Vilka är bolagets styrdokument?
- Vad är ett aktieägaravtal och hur används det?
- Hur påverkar ägardirektivet styrelsens arbete?
- Hur skapar styrelsen relevanta styrdokument som styrelsens arbetsinstruktion, rapportinstruktion och vd-instruktion?
- Regelverk och lagar för styrdokument och protokoll
- Protokollförarens, ordförandens och ledamöternas uppgifter
- Hur ser en bra årsplanering ut för styrelser?
- Det konstituerande styrelsemötet
- Vem beslutar om styrelsens agenda?
- Vad ska stå i protokollet? Formalia och rekommendationer
- Justering och praktisk hantering av protokollen

Utbildningen ger kunskap, praktiska tips, verktyg och checklistor som underlättar och skapar trygghet för styrelseordförande, protokollförare, vd och ledamöter. Vi diskuterar olika praktiska situationer och ger exempel på hur oväntade händelser kan hanteras.

_____
VILKA VAR DÄR?
För att underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte får du en deltagarlista med namn och e-postadresser efter aktiviteten. Vi kan också ta chansen att ta foton och publicera i våra kanaler.
Säg till oss i samband med aktiviteten om du inte vill vara med på deltagarlista och/eller foto!

ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats.

Vid frågor kontakta oss >>