Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseledamöters och och revisorers ansvar

Som styrelseledamot har man i den svenska bolagsstyrningsmodellen det uttryckliga ansvaret för att ”årsredovisningen är korrekt och ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning”. Som revisor ansvarar man för att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt att uttala sig om dessa på grundval av den genomförda granskningen. Revisorn har dessutom en skyldighet att rapportera till olika intressenter under vissa speciella händelser.

I mångt och mycket har alltså både styrelseledamöter och revisorer ett mycket stort ansvar för bolaget – och inför ägarna. StyrelseAkademien anser att denna balans av ansvaret är bra och därför inte ska rubbas, så att enbart styrelseledamöter löper risk att drabbas, personligen, i samband med olika former av oegentligheter som man inte kunnat råda över. Vi ser dock en risk i att detta sker och bevakar därför mycket noga utvecklingen inom området.

Q) Vad innebär företrädaransvaret?

A) Företrädaransvar är ett personligt betalningsansvar för en juridisk persons skatteskulder.

  • Som styrelseledamot måste du varje månad försäkra dig om att bolaget betalat samtliga sina skatter.
  • Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i rätt tid måste i princip bolagets företrädare omgående vidta ingripande åtgärder som att avveckla bolaget. Om det inte sker på förfallodagen anses företrädaren ha agerat illojalt och oseriöst på ett sådant sätt att personligt ansvar bedöms som en rimlig följd.
  • Förra året föll 350 domar om företrädaransvar. En försenad skattebetalning är alltså klassificerat som något mycket allvarligt och närmast att likna med ett strikt ansvar. Det överskrider med råge de åtaganden som associationsrätten ålägger företrädare för aktiebolag.
  • Det särskilda företrädaransvaret för skatteskulder strider mot viktiga associationsrättsliga principer. Ansvaret är företagshämmande och ökar riskerna med att driva företag betydligt. En nystart kan i praktiken ofta vara omöjlig för en person som ålagts ett strängt företrädaransvar. Det skatterättsliga företrädaransvaret är hårdraget utformat som ett mycket strängt straff för den som inte betalar en skatteskuld i tid.

> Ta bort det skatterätsliga företrädaransvaret (Näringspolitiskt forum, nov 2017)

Nationella partners: