Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Aktuellt december 2019

Bolagsstyrningskod har reviderats


Arne Karlsson, ordförande Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lagt fram en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning.

Den reviderade koden träder i kraft den 1 januari 2020, men det finns övergångsregler som innebär att vissa av förändringarna inte behöver tillämpas förrän senare.

Efter rundabordssamtal och remissförfarande var slutsatsen att nuvarande kod från 2016 i huvudsak fungerat bra. Kollegiet ansåg dock att det fanns skäl att se över detaljer och har tagit bort regler som intressenterna upplever som onödiga pekpinnar eller som upprepar vad som redan gäller enligt lag.  

Ett annat skäl för översynen var EU-kommissionens fortsatta arbete på bolagsstyrningsområdet, främst direktivet om ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet. Utformningen av reglerna för valberedningarna har diskuterats, liksom styrelsens roll i bolagens hantering av hållbarhetsfrågor samt bolagets syfte.

Kollegiet framhåller att enligt aktiebolagslagen är bolagets syfte att generera vinst till fördelning mellan aktieägarna, om inte annat anges i bolagsordningen. Men för att företagen ska ha frihet att bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt för långsiktigt hållbart värdeskapande är det samtidigt bolagens ansvar att det omgivande samhället har förtroende för verksamheten.

Här är huvudpunkterna i den nya bolagsstyrningskoden:

  • Den personkrets som omfattas av aktiebolagslagens regler om ersättningsriktlinjer minskas till att endast omfatta styrelseledamöter, vd och vice vd. För att transparensen och aktieägarnas inflytande inte ska försämras, ska bolagsstämmans beslut om ersättningsriktlinjer även omfatta övriga personer i bolagsledningen.
  • Inför kodrevideringen kom önskemål om att styrelsens ansvar för hållbarhetsfrågor respektive valberedningsarbetet skulle förtydligas. I den reviderade koden betonas dels styrelsen ansvar att identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter, dels valberedningsledamöternas ansvar att upptäcka eventuella intressekonflikter innan uppdraget accepteras. Dessutom ska att bolagsstämman fastställa och offentliggöra bolagets valberedningsinstruktion.

Den nya koden hittar du HÄR 

Inkomna remissvar hittar du HÄR

Källa: bolagsstyrning.se

 

 

Brist på kvinnor hämmar tillväxt

Bara vart femte företag drivs av kvinnor. Det hämmar både innovation och tillväxt, säger Linda Skandevall, expert på kvinnors företagande.

Det är Företagarna som presenterar undersökningen ”Kvinnliga företagsledare i svenska aktiebolag” och kommit fram till den stora obalansen. I företag med minst 500 000 kronor i omsättning är fyra av fem företagsledare män. Men i en bransch är förhållandet det omvända: Inom hår- och skönhet är fyra av fem företagsledare kvinnor.

- Kvinnors företagande är inte bara en jämställdhetsfråga utan det är också en fråga om att frigöra innovation och tillväxt i hela landet.  Kvinnor är i dag underrepresenterade bland företagare och här finns således den största potentialen, säger Lina Skandevall, expert på kvinnors företagande på Företagarna.

I Stockholms län är andelen kvinnliga företagsledare 22 procent, vilket är högst i landet. I botten återfinns Jönköpings län (13 procent) och Kronoborgs län (14 procent). Om man tittar på kommunnivå finns högst andel kvinnliga företagsledare i Danderyd (31 procent), Lidingö (30 procent) och Nacka (29 procent).

Länk till hela undersökningen HÄR

 

 

Styrelser driver gröna frågor

Styrelser spelar en mycket stor roll när det gäller att driva grönt intraprenörskap. Det framkom vid ett seminarium om Intraprenörskompassens tredje rapport.

Intraprenörskompassens tredje rapport har titeln ”Grönt intraprenörskap” och handlar om hur nya hållbara produkter och tjänster växer fram inom ramen för redan existerande företag – till skillnad från entreprenörskap, som handlar om att skapa nya företag.

Vid seminariet presenterades rapporten av de tre författarna Katarina Blomkvist och Philip Kappen, båda docenter vid Uppsala Universitet, och professor Ivo Zander, också han vid Uppsala Universitet.

En av de viktigaste slutsatserna är att styrelser är mycket viktiga för att utveckla nya produkter och tjänster inom företagen. Det är i praktiken styrelserna som driver den gröna omställningen, menade författarna. I sammanhanget har man identifierat fyra typer av styrelseledamöter: inspiratörer, initiativtagare, utbildare och målsättare. I rapporten blir det då tydligt att styrelser ofta och gärna axlar två av dessa roller. De fungerar ofta som inspiratörer och tar initiativ till grönt intraprenörskap. Däremot är de inte lika effektiva när det gäller att utbilda och sätta upp mål för det gröna intraprenörskapet.

Styrelseakademien Stockholms ordförande Gunvor Engström deltog i en av panelerna under seminariet. Hon sade sig vara glad över att styrelser verkar ta sitt ansvar när det gäller att driva fram en grön omställning.

- Styrelsens essens är att på ägarens uppdrag se till att företaget har långsiktig konkurrenskraft och överlevnad. Då måste styrelsen fundera över vilka frågor som gör att företaget kan finnas kvar om 20 år, sa hon.

När det gäller styrelsernas relativa svaghet i frågor om utbildning och målsättning, rekommenderade hon att ledamöter ägnar mer tid åt att utbilda sig själva i gröna frågor, genom att exempelvis lägga in strategidagar och bjuda in experter.

Läs mer om seminariet i nästa nummer av PS.

 

7 saker att tänka på

Nyåret närmar sig, och det är hög tid att tänka på vad det betyder för ägare och styrelser. Här är sju saker att tänka på för det lilla företaget.

Köpa bolag före eller efter nyår. Om företaget planerar ett bolagsköp är det viktigt att styrelsen fattar beslutet vid rätt tidpunkt. Möjligheterna till utdelning avgörs nämligen av på vilken sida om årsskiftet som affären genomförs. Om köpet görs före årsskiftet finns möjlighet att ta ut utdelning nästa år enligt förenklingsregeln (177 100 kronor 2020).

Går det inte att ta ut denna utdelning, kan det vara bättre att göra affären efter årsskiftet, med tanke på att kravet på aktiekapital då sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Ta ut rätt lön. Äger du ett företag, gäller det att ta ut en lön som ligger under brytpunkten för statlig skatt, men samtidigt ger maximal pensionsgrundande inkomst. Då får man också automatiskt full föräldrapenning och sjukpenninggrundande inkomst. För 2019 ligger brytpunkten på 43 309 kronor i månaden.

Om företaget har anställda är det lönerna under 2019 som avgör hur mycket ägarna kan ta ut som lågbeskattad utdelning nästa år. Då måste man själv som aktieägare ta ut en lön på minst 6 inkomstbasbelopp (386 400 kr 2019) plus 5 procent av de totala lönerna i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (618 240 kronor år 2019). Detta måste vara på plats före årsskiftet.

Återför periodiseringsfonder. Omobeskattade reserver, till exempel periodiseringsfonder, ska lösas upp måste det ske före årsskiftet. Det kan öka bolagets fria kapital och göra att ägarna kan ta ut mer som lågbeskattad utdelning. Bolagsskatt ska betalas vid upplösningen.

Höjd fordonsskatt. För bilar som säljs från 1 januari nästa år blir fordonsskatten högre då man baserar koldioxidutsläppshalten utifrån en annan mätmetod WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) än den som används nu. Med denna beräkning väntas nuvarande koldioxidhalt att öka med cirka 30 procent i genomsnitt, vilket höjer fordonsskatten.

Bra att känna till är att gamla bilar inte drabbas av den nya höjningen. Den gäller bara nya bilar som registreras från och med 1 januari 2020.

Skattefria julgåvor. Julgåvor till anställda är skattefria om värdet inte överstiger 450 kronor (samma som förra året) inklusive moms. Skulle julgåvan vara värd mer måste den anställde skatta för hela beloppet, inte bara det som överstiger.

Lägre skatt för gåvor. Det är åter möjligt att få 1 500 kronors skattereduktion för gåvor som lämnas till godkända organisationer.

Värnskatten försvinner. Den som har extra ersättning att vänta från företaget som beskattas som tjänst, vinner på att ta ut bonusen efter årsskiftet.

Källor: bilskatt.nu, bjornlunden.se, Grant Thornton, Dagens Industri

 

De är årets guldklubbevinnare

Hans Stråberg och Kathrine Löfberg vann 2019 års Guldklubbor i noterad respektive onoterad klass.

Kathrine Löfberg vann det fina priset i klassen onoterade för sitt arbete som styrelseordförande i kaffeföretaget AB Anders Löfberg och Bröderna Löfberg AB. Hon tillhör fjärde generationens ägare i familjeföretaget. Koncernen består av det välkända kafferosteriet, samt ett fastighetsföretag värderat till cirka 600 miljoner kronor och ett investmentföretag. Styrelsen består av tre medlemmar från familjen Löfberg, samt tre externa ledamöter. Ytterligare en ska rekryteras.

I sin motivering skriver juryn bland annat: ”Som en del av ägarfamiljen har Kathrine Löfberg i sitt ordförandeskap på ett skickligt sätt lyckats ena ägarna och företagsledningen i en vision och långsiktiga mål. Detta samtidigt som hon skapat ett klimat där styrelsen arbetar långsiktigt hållbart för bolagets bästa”.

Kathrine Löfberg är 51 år och utbildad i ekonomi vid Pepperdine University i Los Angeles samt i kommunikation och marknadsföring vid Berghs. Hon har arbetat med valuta- och räntehandel vid Handelsbanken och varit projektledare på Icon Medialab.

AB Anders Löfberg omsatte 1,9 miljarder kronor 2017/2018 och har 342 anställda.

Förre Electrolux-chefen Hans Stråberg fick årets Guldklubba i klassen noterade bolag för sitt arbete som styrelseordförande i verkstadsföretaget Atlas Copco. Han kom in i styrelsen 2013 och ledde avknoppningen av gruv- och anläggningsdelen som särnoterades under namnet Epiroc. Före avknoppningen var Atlas Copcos börsvärde 415 miljarder kkronor, nu uppgår det sammanlagda börsvärdet av Atlas Copco och Epiroc till över 500 miljarder kronor. Under hans tid har även det nya affärsområdet vakuumteknik vuxit fram genom strategiska förvärv.

I motiveringen heter det bland annat: ”Hans Stråberg är en tillgänglig, balanserad och drivande ordförande men också lyhörd och genom sin industriella kunskap och breda internationella utblick skapar han ett stimulerande styrelseklimat där alla bidrar. Han lämnar inget åt slumpen.”

Hans Stråberg är 62 år och civilingenjör från Chalmers. Han har en lång karriär inom Electrolux bakom sig, bland annat som vd 2002-2010. Förutom ordförandeskapet i Atlas Copco är han även ordförande i SKF, Roxtec och CTEK. Han är vice ordförande i Stora Enso samt ledamot i Investor, Mellby Gård och Hedson Technologies International. Han är även vice preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Atlas Copco omsatte 95,4 miljarder kronor 2018 och har cirka 36 000 anställda över hela världen. Affärsområdena är kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik och energiteknik.

Källa: DI.se, Guldklubban.se

 

 

Aktieägaraktivism

Aktivism på den svenska aktiemarknaden har länge varit en sällsynt företeelse. Men nu är trenden uppåtgående.

Läs hela artikeln HÄR

Av Carl-Olof Bouveng, Jesper M Johansson och Oliver Kronberg, Cirio Advokatbyrå 

 

Nationella partners: