Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

EU Kommissionen antog den 23 februari 2022 ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet i företagens hållbarhet, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D).

Syftet med detta direktiv är att främja ett hållbart och ansvarsfullt beteende hos företag och att förankra mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i företagens verksamhet och bolagsstyrning. Det ursprungliga förslaget kom från EU-kommissionen redan sommaren 2020, och var då enligt oss rent skadligt förslag som skulle allvarligt inskränka äganderätten och bli ett allvarligt hot mot den svenska bolagsstyrningsmodellen som tjänar Sverige så väl och som är beundrad internationellt. De nya reglerna skall säkerställa att företag hanterar eventuella negativa effekter som dess verksamheter orsakar, även i sina värdekedjor inom och utanför Europa.

Vi har sedan dess, tillsammans med en rad andra aktörer, lagt ned mycket arbete på att få till en förändring. Förslaget har därefter omarbetats av Europeiska unionens råd, och bereds nu i EU-parlamentet. Ambitionen är att parlamentet fattar beslut i frågan i maj, under Sveriges ordförandeskap. I dess nuvarande form kommer att förslaget att få långtgående konsekvenser för näringslivet, även små och medelstora företag kommer påverkas av lagförslaget. Med direktivet introduceras flera nya begrepp såsom krav på tillbörlig aktsamhet i etablerade affärsrelationer. Det blir också möjligt att stämma företag i domstol för kränkningar av mänskliga rättigheter och skador på miljön som skett på grund av bristande ”due diligence” i bolagets hela värdekedja, både leverantörer och kunder. 

Med anledning av den avgörande fas av lagstiftningsprocessen EU nu befinner sig har näringslivet inom unionen gemensamt formulerat ett antal rekommendationer och pekat på farhågor med det nuvarande förslaget. StyrelseAkademien tillsammans med flera andra näringslivsorganisationer i Sverige, Norden och Europa samt transatlantiska sammanslutningar kunnat enas om en gemensam hållning med dessa rekommendationer.

Läs det gemensamma svaret här.

I de sju punkterna som presenteras poängteras behovet av harmonisering av regler inom EU-området. Det understryker att en tydlig vägledning måste antas och göras tillgänglig innan reglerna träder i kraft för att hjälpa företag följer och nationella myndigheter.

Skrivelsen påpekar det orealistiska i och bristen på proportionalitet i förslaget i dess nuvarande form, där företag skulle avkrävas beaktande i samtliga delar av värdekedjan. Kravet att visa tillbörlig aktsamhet måste också vara i proportion till det berörda företagets storlek och medel. De onödiga och stora administrativa bördor som skulle läggas på företag i Europa skulle allvarligt försämra konkurrenskraften, gentemot andra företag i till exempel USA och Kina.

 "Vi har till slut kommit fram till dagen då vi i Styrelseakademien som en av ett 30-tal organisationer kunnat ställa oss bakom ett gemensamt svar som kommenterar EU-kommissionens förslag, vilket är mycket tillfredsställande. StyrelseAkademien agerade tidigt som en visselblåsare när det initiala, och direkt skadliga föreslaget presentaredes under 2020. Under våren 2023 kommer frågan skickas från parlamentet vidare till en trialog mellan kommissionen, parlamentet och rådet. Förslaget är en mycket viktig fråga för näringslivet, då Europa skulle förlora i konkurrenskraft visavi USA och Asien om förslaget skulle bli verklighet, och uppslutningen och tydligheten i uttalandet är historiskt. Med vår skrivelse vill vi påpeka att vi är i grunden positivt inställda till initiativet CS3D men med påpekandet om vilka stora negativa konsekvenser direktivet skulle få för svenska företag och dess styrelser i nuvarande form, det vill säga vi är överens på en övergripande nivå om vad som ska göras men inte hur. Denna gemensamma skrivelse är resultatet av ett omfattande arbete och ett styrkebesked när vi inom näringslivet kan uppvisa en så enad front. Vår förhoppning är att Sverige under sitt ordförandeskap agerar i frågan och tar intryck av näringslivets synpunkter”

  • profile

    Svante Forsberg

    Styrelseordförande, Styrelseakademien Sverige