Filtera på:




StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

30 april  2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-1), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Styrelser avgörande för gröna frågor 

sex personer som sitter vid styrelsebord

Styrelser spelar stor roll när det gäller att driva grönt intraprenörskap. De är inspiratörer och initiativtagare till mycket av det miljö- och klimatarbete som sker inom företagen. Det framkom vid ett seminarium om Intraprenörskompassens tredje rapport, där den senaste forskningen presenterades.

Intraprenörskap handlar om initiativ och innovationer som driver etablerade företag framåt. Utan ett effektivt intraprenörskap kan företagen inte växa och utvecklas. Det menar forskarna bakom Intraprenörskompassen, Katarina Blomkvist och Philip Kappen, båda docenter vid Uppsala universitet, och professor Ivo Zander, också han vid Uppsala universitet.

"Styrelsen ska se till att bolagen utvecklar sina affärer på ett hållbart sätt."

StyrelseAkademien samarbetar med forskarna och föreningens medlemmar har svarat på en enkätundersökning som har bidragit med viktig kunskap. Forskningen har hittills resulterat i tre rapporter, varav den med titeln ”Grönt intraprenörskap” var den tredje. Den handlar om hur nya hållbara produkter och tjänster växer fram inom ramen för redan existerande företag – till skillnad från entreprenörskap, som handlar om att skapa nya företag.

Driver omställningen
En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att styrelser är viktiga för att utveckla dessa nya produkter och tjänster. Det är i praktiken styrelserna som driver den gröna omställningen, menar författarna. I sammanhanget har man identifierat fyra typer av styrelseledamöter: inspiratörer, initiativtagare, utbildare och målsättare. Enligt rapporten är styrelseledamöterna benägna att axla främst två av dessa roller: De fungerar ofta som inspiratörer och tar initiativ till grönt intraprenörskap. Däremot är de inte lika effektiva när det gäller att utbilda och sätta upp mål för det.

StyrelseAkademien Stockholms ordförande Gunvor Engström deltog i en av panelerna under seminariet då rapporten presenterades. Hon gladdes över att styrelser enligt rapporten verkar ta sitt ansvar när det gäller att driva fram en grön omställning.

– Själva essensen i en styrelses arbete är att på ägarens uppdrag se till att företa¬ get säkrar långsiktig konkurrenskraft och överlevnad. Då måste styrelsen fundera över vilka frågor som gör att företaget kan finnas kvar om 20 år, sade hon.

Men alla paneldeltagare höll inte med om att de gröna frågorna verkligen har kommit upp på agendorna i tillräcklig omfattning.

– Det är positivt att frågan har en viss höjd, men det finns också en enorm ambivalens i styrelserna. Man är inte säker på om frågorna är viktiga eller inte – det beror på kunskapsnivån i styrelsen. Styrelserna har inte gjort upp med sig själva när det gäller vilken roll de har för att skapa kraften och använda de verktyg som de använder i andra sammanhang, sade till exempel Anna Nilsson¬Ehle, styrelseordförande i Vinnova.

Även paneldeltagaren Caroline af Ugglas, vice vd i Svenskt Näringsliv, höll med om att det finns ett glapp när det gäller styrelsens roll för grönt intraprenörskap. Men, påpekade hon, ofta omgärdas företag i alla branscher av regler som hindrar exempelvis cirkularitet (ett mått på hur stor del av en produkt som går att återvinna).

Gröna frågor måste byggas in
–Styrelsen kan jobba med frågorna, men många saker får man inte göra. Vi behöver högre verkningshöjd på tänket, sade hon.
Gunvor Engström rekommenderade styrelseledamöter att ägna mer tid åt att utbilda sig själva i gröna frågor, genom att exempelvis under strategidagar bjuda in experter. Hon påpekade också att de gröna frågorna egentligen inte längre går att separera från övrig verksamhet i företagen, de måste byggas in.

– Styrelsen ska se till att bolagen utvecklar sina affärer på ett hållbart sätt. Både kunder och medarbetare kräver det.

Text: Ingrid Kindahl |Foto: Gpoint studio

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 1 2020)

Nationella partners: