Vi hjälper er att utvärdera styrelse och vd

För att bli bättre är det viktigt att analysera och utvärdera sitt arbete. Styrelser och vd:ar är inget undantag. Vår styrelseutvärdering innebär en strukturerad och systematisk analys som resulterar i en rapport om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Ett mycket användbart verktyg för ständig förbättring.

Jag använder Styrelseakademiens utvärderingsformulär för att jag tycker de är relevanta, heltäckande och så får jag en bra återrapportering och avstämning.

Meg Tivéus, styrelseproffs

Under de senaste åren har vi genomfört över 800 utvärderingar av styrelser och vd. Alla enligt samma systematiska process med nöjda kunder och effektivare arbete som resultat. Medlemmar får givetvis rabatt.

För att kunna bli bättre måste styrelsens och vd:s arbete utvärderas med jämna mellanrum. Man kan se en utvärdering som en årlig hälsokontroll där man identifierar både styrkor och svagheter. Allt för att utveckla och förbättra arbetsformerna för att stärka bolaget i sitt strategiska arbete.

Enkät - Analys - Rapport

Utvärderingen börjar med en enkät som vi skräddarsyr efter era behov och även går att göra på engelska. Efter vår analys av svaren levererar vi våra insikter och slutsatser i en pedagogisk rapport, där ni snabbt och enkelt kan förstå vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Vd-utvärdering

Samarbetet mellan styrelse och vd är avgörande. Därför erbjuder vi även utvärderingar av vd. Den kan vara lämplig att genomföra i samband med styrelseutvärderingen för att få en så synkad, samlad och komplett bild som möjligt. Utvärderingen möjliggör för styrelsen att på ett strukturerat sätt bedöma vd:s arbete för att kunna rätta till brister och lyfta fram styrkor.

Djupintervjuer

Vill ni göra en mer omfattande kartläggning av styrelsen, kan våra ackrediterade rådgivare komplettera enkätsvaren med djupintervjuer med samtliga ledamöter.

Presentation

Många väljer även att låta våra rådgivare presentera utvärderingsrapporten på plats.

Hur går det till?

Beställning

Beställ en utvärdering genom att fylla i vårt kontakt- och beställningsformulär.

Pris

Styrelseutvärdering eller vd-utvärdering (utvärdering, sammanställning och analys av resultaten)

För företag, kommunala bolag, högre lärosäten och ekonomiska föreningar:

 • Medlemspris: 18 900 kr

 • Icke medlem: 22 900 kr

För ideella föreningar:

 • Medlemspris: 15 900 kr

 • Icke medlem: 16 900 kr

Företagsspecifik utvärdering, presentation, facilitering och djupintervjuer enligt separat offert. Alla priser är exklusive moms.

Kontakt

För offert eller och om du vill veta mer om vår styrelse- och vd-utvärdering är du välkommen att kontakta Anna Henricsson.

Vi erbjuder skräddarsydda utvärderingar för:

 • Företag (på svenska eller engelska)

 • Offentligt ägda företag

 • Banker, finansbolag och fonder

 • Högre lärosäten

 • Ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser

 • Vd företag (på svenska eller engelska)

 • Vd / Generalsekreterare föreningar

Vill du utvärdera en annan bolagsform eller målgrupp? Kontakta oss så hittar vi en lösning!

Styrelseutvärderingen berör bland annat dessa frågor:

 • Känner styrelsen till bolagets mål, strategier och styrning?

 • Arbetar styrelsen med risk?

 • Arbetar styrelsen med omvärldsbevakning?

 • Arbetar styrelsen med bolagets talangförsörjning?

 • Leder ordföranden styrelsesammanträdena väl?

 • Hur väl interagerar vd med styrelsen? (Vd-utvärdering)

 • Genomför vd fastställda planer? (Vd-utvärdering)

Mer info och inspiration

Vägledning till god styrelsesed

Läs mer och syfte och tillvägagångssätt för styrelseutvärdering i Styrelseakademiens bok Vägledning till god styrelsesed.

Läs mer

Bra utvärdering valberedningens bästa verktyg

Allt fler företagsägare ser potentialen med att ha en extern styrelse. Nu gäller det att ta nästa steg: en professionell valberedning. Den behöver i sin tur en bra utvärdering som verktyg. 

Läs mer