Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Beställ utvärdering

> Kontakt- och beställningsformulär

PRISER

Styrelseutvärdering eller VD-utvärdering (utvärdering, sammanställning och analys av resultaten)

För företag, kommunala bolag, högre lärosäten och ekonomiska föreningar:

Medlemspris: 18 900 kr
Icke medlem: 22 900 kr

För ideella föreningar:

Medlemspris: 15 900 kr
Icke medlem: 16 900 kr

Företagsspecifik utvärdering, presentation, facilitering och djupintervjuer enligt separat offert.
Alla priser är exklusive moms.

Kontakt

För referenser, offert eller och om du vill veta mer om vår styrelse och VD-utvärdering är du välkommen att kontakta oss på info@styrelseakademien.se

"Jag använder StyrelseAkademiens utvärderingsformulär för att jag tycker de är relevanta, heltäckande och så får jag en bra återrapportering och avstämning."

— Meg Tivéus, styrelseproffs

Styrelse och VD-Utvärderingar

Från enkät till analys

StyrelseAkademiens styrelse-och vd-utvärderingar identifierar både styrkor och svagheter och hjälper er att utveckla arbetet på ett fokuserat och prioriterat sätt. 

En styrelses och vd:s arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. En utvärdering bör ses som en årlig hälsokontroll och ett sätt att utvecklas, förbättra dina arbetsformer och därmed hjälpa bolaget i sitt strategiska arbete.

StyrelseAkademiens ”Vägledning till god styrelsesed” understryker att en styrelseutvärdering i första hand skall ses som ett led i styrelsens eget arbete för att förbättra sina prestationer, men också som ett underlag för nomineringsarbetet inför kommande styrelseval.

Vi erbjuder även en vd-utvärdering som en del väljer att genomföra i samband med styrelseutvärderingen. Den möj­liggör för hela styrelsen att på ett strukturerat sätt bedöma vd:s arbete.

StyrelseAkademien har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra styrelse-och vd-utvärderingar och cirka 800 utvärderingar har genomförts under de senaste åren. Våra ackrediterade rådgivare kan presentera och diskutera resultatet och analysen av genomförda utvärderingar med styrelse och valberedning. Rådgivarna kan dessutom göra intervjuer med samtliga styrelseledamöter för att på så sätt få en djupare förståelse för styrelsens arbete. Kort sagt: vi löser era utvärderingsbehov.

Anpassad webbenkät för styrelse respektive vd

Vi erbjuder styrelseutvärderingar riktade till olika bolagsformer, och även en utvärdering speciellt framtagen för vd. Vi anpassar vid behov enkätens påståenden till era indivi­duella behov. Enkäten erbjuds även på engelska. Resultatet levereras i form av en rapport där du på ett pedagogiskt sätt ser vad som fungerar bra, vad som kan eller måste bli bättre.

Djupintervju och presentation

Vill du göra en mer omfattande kartläggning av din styrelse, kan våra ackrediterade rådgivare genomföra en komplet­terande djupintervju med samtliga ledamöter baserat på resultatet från enkäten. En del styrelser väljer även att låta våra rådgivare presentera resultatet på plats.

Hur går det till?

Illustration

Vi erbjuder utvärderingar speciellt framtagna för:

 • Företag (tillgänglig på svenska och engelska)
 • Offentligt ägda företag
 • Banker
 • Högre lärosäten
 • Ekonomiska och ideella föreningar
 • Stiftelser
 • Vd (tillgänglig på svenska och engelska)

Kontakta oss om du söker en utvärdering riktad till en annan bolagsform eller målgrupp.

Styrelseutvärderingen berör bland annat i dessa frågor:

 1. Känner styrelsen till bolagets mål, strategier och styrning?
 2. Arbetar styrelsen med risk?
 3. Arbetar styrelsen med omvärldsbevakning?
 4. Arbetar styrelsen med bolagets talangförsörjning?
 5. Leder ordföranden styrelsesammanträdena väl?
 6. Hur väl interagerar vd med styrelsen? (vd-utvärdering)
 7. Genomför vd fastställda planer? (vd-utvärdering)

Nationella partners: