4.2 Ledamöters kunskap, erfarenhet och bakgrund

En styrelse bör ha en sammansättning av ledamöter med olika kunskaper, erfarenheter och bakgrunder, som tillsammans bildar en ändamålsenlig helhet med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen behöver vara bemannad med bredd inom viktiga områden för att möta konkurrens, utmana affärsmodeller och, i övrigt, vara rustad att bidra och framtidssäkra bolaget. Styrelsens sammansättning bör fortlöpande anpassas till bolagets förändrade förutsättningar.