Förord

Styrelseakademien är en politiskt oberoende ideell förening med cirka 8 000 aktiva och potentiellt aktiva styrelsearbetare som medlemmar. Verksamheten startade 1991 och den bedrivs i dag runt om i landet via vår moderförening och 16 lokalföreningar. Vår mission är:

Att stärka svenska företags resultatförmåga genom professionalisering av styrelsearbetet

Styrelseakadmiens mission

Därefter har koden reviderats igen 2010 och en rad internationella regleringar tillkommit i spåren av den finansiella krisen. Mot denna bakgrund är det naturligt att en ny översyn av Vägledning till god styrelsesed nu har genomförts.

Styrelseakademiens kanske främsta uppgift är att utbilda styrelsearbetare. Det sker genom våra lokala föreningar runtom i landet. Detta arbete har lett till insikten om att det finns ett behov av en samlad beskrivning av vad som kan anses vara god sed för styrelsearbete i svenska bolag.

Det är mot denna bakgrund Styrelseakademiens initiativ till att utveckla en svensk vägledning till god styrelsesed ska ses. Målet är att skapa en samling rekommendationer, baserade på en genomtänkt grundsyn på styrelserollen i det svenska systemet för bolagsstyrning och en bred erfarenhet från praktiskt styrelsearbete. Vår förhoppning är att rekommendationerna ska tjäna som vägledning för styrelser, och deras uppdragsgivare ägarna, för att utveckla och effektivisera styrelsearbetet i svenska bolag i sträva mot vår vision:

En extern värdeskapande styrelseledamot i alla svenska bolag

Styrelseakademiens vision

Detta är den fjärde, reviderade utgåvan av Vägledning till god styrelsesed (Vägledningen). Den första utgåvan utkom i januari 2003. Därefter har Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) införts från 1 juli 2005. Koden reviderades första gången 2008 varvid dess tillämpning utvidgades till att omfatta alla börsnoterade bolag.

Detta motiverade utgivningen av den andra utgåvan av Vägledning till god styrelsesed 2009. Därefter har Koden reviderats flera gånger. Sedan dess har också en rad internationella regleringar tillkommit, inte minst inom EU. Mot denna bakgrund är det naturligt att en ny översyn av Vägledning till god styrelsesed nu har genomförts. Vår målsättning är att Vägledningen och Koden ska komplettera varandra och utgöra ett viktigt komplement till lagstiftningen inom bolagsstyrning.

Vägledningen är främst skriven utifrån verksamheten i privata och publika aktiebolag. Det hindrar inte att många av rekommendationerna i Vägledningen också är till stor nytta för styrelser, inte minst i kommunala bolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

I denna utgåva har relationen mellan ägarna och styrelsen utökats och lagts i ett särskilt kapitel. I det kapitlet diskuteras också bolagets syfte och samhällsansvar. Styrelseakademien vill därigenom markera styrelsens ansvar för att bolaget uppträder gentemot det omgivande samhället på ett sätt som säkerställer dess långsiktigt hållbara värdeskapande förmåga. Ett annat motiv för det nya kapitlet är att nya internationella normer, som till exempel FN:s vägledande principer för bolag och mänskliga rättigheter, fastställer att bolag har ett ansvar för de mänskliga rättigheterna och att styrelser bör agera proaktivt för att säkerställa efterlevnaden av detta ansvar.

Styrelsens roll, ansvar och möjlighet att försäkra sig i situationer som inte ligger inom bolagets kontroll har fått ett eget kapitel med namnet ”Styrelsens roll när det inte går som det var tänkt”. I det kapitlet behandlas även cybersäkerhet och styrelsens roll och ansvar vid konkurs respektive rekonstruktion.

I kapitel 6 om tillsättning och frånträde av styrelseuppdrag har vi också lagt till ett avsnitt om ett antal frågor att ställa sig själv när frågan om ett styrelseuppdrag kommer. Det kan bli både jobbigt och kostsamt att försent upptäcka att man borde ha tackat nej.

Att revidera och utveckla denna vägledning är ett mycket omfattande arbete, där personer med olika kompetenser och erfarenheter har samverkat på ett mycket positivt sätt. Jag vill först tacka Ossian Ekdahl, ägaransvarig för Första AP-fonden och styrelseledamot i Styrelseakademien Sverige, som har varit ansvarig för arbetet men också författare till flera avsnitt. Ett stort tack också till övriga författare: Annika Andersson, Cirio advokatbyrå, Katja Severin Danielsson, PwC, och Mattias Fritz på AIG Europe S.A. Slutligen också tack till de många medarbetare och styrelseledamöter inom Styrelseakademien som läst tidiga versioner av Vägledningen och bidragit med många kloka insikter och kommentarer.

  • profile

    Svante Forsberg

    Ordförande Styrelseakademien Sverige

Vårt utbildningsutbud

Certifieringsutbildning

Vår grundläggande certifieringsutbildning passar dig som är, ska eller vill bli medlem i en styrelse. Utbildningen finns för såväl små och medelstora bolag, som noterade och kommunalt ägda bolag.

Läs mer

Fördjupningsutbildning

Har du redan gått vår certifieringsutbildning eller har motsvarande kunskap, kan du öka din kompetens ytterligare i någon av våra fortsättningsutbildningar.

Läs mer

Högre utbildning

Vill du ta nästa steg i din styrelsekarriär så är vår Högre utbildning i styrelsearbete väl investerad tid.

Läs mer