4.3 Styrelseledamöters oberoende, integritet och självständighet

Varje ledamot av en svensk bolagsstyrelse är skyldig att se till bolagets bästa och ägarintresset vid fullgörandet av sitt uppdrag. Styrelsen bör därför ha en sammansättning som inger förtroende för dess integritet i förhållande till såväl ägare, kunder, leverantörer, finansiärer som bolaget och dess ledning.