Mål- och behovsanpassad utvecklingsresa för kommunalt och regionalt ägda bolag

Vi hjälper till med utbildning och utveckling av er styrelse inom de flesta aspekter i styrelsearbete och bolagsstyrning.

Utifrån er verklighet med specifika mål och behov anpassar vi insatser för att hantera era utmaningar. Ni kan välja de fokusområden som känns viktiga och relevanta för er. exempelvis strategi, hållbarhet, ekonomi och intern kontroll osv. Genomförande kan ske exempelvis genom workshops eller i föreläsningsformat, det som passar er bäst.

Här nedan har vi listat delar från de områden som vi kan hjälpa till med.

Utbildning - Bas

Rätt fokus i styrelsearbetet certifieringsutbildning (2 dagar)

Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt eller regionalt ägda bolag ger dig grunderna i styrelsearbetet. Utbildningen täcker det du behöver veta om ägar- och bolagsstyrning, för att skapa en effektiv organisation och processer där ägardirektivet blir styrande. Basen är kommu­nallagen, allbolagens och aktiebolagslagens villkor, där det gäller att veta vilken lag som tar över i vilken situation och att uppfatta skillnaden mellan nämnduppdraget och bolags­uppdraget. Utbildningen fokuserar på styrelsens värdeskapande insatser och kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Kursens innehåll:

Rätt styrning

 • Bolagsstyrning i kommunala och regionala bolag

 • Ägarnas roll

 • Styrande dokument

Rätt samspel

 • Partiernas nominering

 • Kommunfullmäktiges roll

 • Styrelsens sammansättning

Rätt inriktning

 • Vd-styrning

 • Affärsstrategisk styrning

 • Bolagets samhällsansvar

 • Uppföljning och kontroll

 • Information och intressenter

Rätt arbetssätt

 • Styrelsens arbetsformer

 • Styrelsens ansvar

 • Utvärdering av styrelsen

Insiktsutbildning - Gott styrelsearbete (1 dag)

Gott styrelsearbete för kommunalt ägda bolag är en en1-dags lärarledd utbildning som ger en god övergripande förståelse för och kunskap kring bolagsstyrning i en kommunal kontext samt hur ett professionellt styrelsearbetet kan bedrivas.

Kursens innehåll:

 1. God styrning. Vi tittar närmare på olika företagsformer och vad som förenar och skiljer, bolagsorganen och dess roller, bolagets styrande dokument samt vilka lagar styr och vem styr över vad.

 2. Goda arbetsformer. Vi tittar på olika sätt att bemanna styrelsen, ordförandens roll, ledamöternas olika roller samt vad ska man tänka på innan man tackar ja till ett uppdrag. Vi går övergripande igenom hur strategiprocessen ser ut, vilket samhällsansvar styrelsen har, vilka rapporter behövs och hur bör uppföljningen göras, hur styrelsen kontrollerar vd:s arbete samt vilken information som behöver kommuniceras, vem uttalar sig om vad och hur utvärdering kan ske.

 3. Gott ansvarstagande. Fokus här är styrelsens ansvar gentemot bolaget och mot andra intressenter, vad innebär ansvarsfrihet och vad ska man se upp med m.m.

Stor nytta av denna utbildning har:

Utbildningen kan vara ett lämpligt första steg om utbildning inte skett tidigare. Styrelseledamot som nyligen blivit valda eller kommer att bli valda, eller du som har praktisk erfarenhet som styrelseledamot och vill få insikt i vad som förväntas av dig och hur du kan bidra till styrelsens ökade värdeskapande.

Utbildning - bredd

Ekonomi ur ett styrelseperspektiv

Att arbeta i en styrelse är ett stort ansvar; främst gentemot bolaget, men också gentemot bolagets intressenter. Detta blir extra tydligt när det gäller offentligt ägda bolag. Utöver att blicka framåt och arbeta med strategiska frågor ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets/koncernens ekonomiska situation. Dessutom får i princip alla beslut vi fattar i styrelsen ekonomiska konsekvenser, och därför behöver vi säkra upp att vi förstår helheten i samband med att besluten fattas. Det är nödvändigt att vi förstår både bolagets affärsmodell och ekonomiska samband för att kunna göra vårt jobb i styrelsen.

Kursens innehåll:

 • Resultat- och balansräkning, samband och grundläggande nyckeltal

 • Kassaflöde

 • Case-övning

 • Branschanalys

 • Kapitalbrist

 • Nyckeltal

 • Rapporteringsinstruktion

 • Förslag på hur du implementerar det i din styrelse

Stor nytta av denna utbildning har:

Det här är en utbildning för dig som kommer till styrelsen med andra kompetenser, där du på ett pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomi övergripande. Oavsett roll inom ledning av kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform, har du nytta av utbildningen. Du kan vara styrelseledamot, ordförande, Vd, lekmannarevisor, den som är med i en ledningsgrupp, kommer med ägarrollen som bas eller vara den som vill utvidga sin kompetens efter en styrelseutbildning. Välkommen till en heldag tillsammans med andra som vill stärka bolagets ekonomiska kontroll, stabilitet och utvecklingsförmåga

Strategi ur ett styrelseperspektiv

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor. Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det måste anpassas efter bolagets verksamhet och förutsättningar. Den viktiga utgångspunkten för företagets strategiarbete, är omvärlds- och branschanalysen, och analysen av våra egna förutsättningar, som bas för hur vi bäst ska utveckla bolaget att skapa värde för kommunen och dess invånare. Under dagen får du veta hur tongivande ”gurus” tänker samtidigt som du genom övningar får handfasta råd kring hur strategiarbete kan gå till.

Kursens innehåll:

Det finns många nivåer på strategiarbete. Vi går igenom vilka de är, och koncentrerar oss sedan på området ”företagsstrategi" som är styrelsens uppgift. Hur kan den utvecklas, och hur kan vi arbeta med övriga delar, vision, värdegrund och målsättningar för att skapa värde i den kommunala kontexten? Kursen är främst inriktad mot SME-bolag men fungerar även för större verksamheter och oavsett ägarform. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

 • Vad innebär strategi

 • Vad säger gurus om strategi

 • Bolagets styrning

 • Strategiska handlingsplanen

 • Vad krävs för att beslut ska bli till handling

 • Positionering

 • Praktisk strategi med övningsföretag

Stor nytta av denna utbildning har:

Oavsett roll inom ledning av kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform, har du nytta av utbildningen. Du kan vara styrelseledamot, ordförande, Vd, lekmannarevisor, vara med i en ledningsgrupp, komma med ägarrollen som bas eller vara den som vill utvidga sin kompetens efter en styrelseutbildning. Vi tar alla olika typer av strategiska beslut oavsett om vi verkar i ett bolag eller är privatpersoner. Välkommen till en heldag med andra som på ett bättre sätt vill kunna påverka styrelsearbetets utveckling och resultatförmåga!

Hållbarhet ur ett styrelseperspektiv

Hållbarhet och samhällsansvar är för de allra flesta bolag mycket viktiga frågor. Utöver lagstiftade krav har förväntningarna i det omgivande samhället ökat kraftigt under senare år och förväntas öka fortsatt. Bolagets styrelse måste förhålla sig till båda delar, ha kontroll över de risker som verksamheten är förknippad med och dessutom utarbeta en tydlig strategisk inriktning inom området för att utveckla sin verksamhet. I denna utbildning utgår vi från styrelsens roll och uppdrag när vi går igenom området.

Kursens innehåll:

Utbildningen ger översikt över aktuella lagar och regler samt trender i rapportering och styrning av hållbarhet. Vi tittar in i vad hållbarhet innebär för bolag i stort samt verksamheten och affärsmodellen mer specifikt. Vikten av riskanalys och nyttan med en väsentlighetsanalys diskuteras som vägledning för bolags fokus. Vi behandlar också uppföljning, kontroll och rapportering, samt hur den kan bli mer effektiv och utvecklande. Goda exempel och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Samtliga frågor behandlas utifrån ett styrelseperspektiv och med fokus på styrelsens värdeskapande insatser.

Stor nytta av denna utbildning har:

Oavsett roll inom ledning av kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform, har du nytta av utbildningen. Du kan vara styrelseledamot, ordförande, VD, lekmannarevisor, vara med i en ledningsgrupp, komma med ägarrollen som bas eller vilja utvidga din kompetens efter en styrelseutbildning. Välkommen till en heldag med andra som vill hjälpa bolag att utvecklas inom området hållbarhet och samhällsansvar.

Ordföranderollen

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt, vilket ställer ytterligare förväntningar på rollen utöver dem som redan finns på övriga ledamöter. Detta gäller både enligt lagstiftningen och god sed. Vilka är kraven och förväntningarna och hur kan de hanteras med framgång? I denna kurs lär du dig vilka arbetsuppgifterna är, både formellt och praktiskt. Ytterst är ditt uppdrag att, tillsammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa värde. Du kommer hem med handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag. Välkommen till en heldag med andra som på ett bättre sätt vill kunna påverka styrelsearbetets utveckling och resultatförmåga!

Kursens innehåll:

Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:

 1. Ordförandearbetets formalia. Vi går igenom förutsättningar och process när ordförande rekryteras och utses. Vad säger sedan aktiebolagslagen, Vägledningen och Svensk kod för bolagsstyrning och annan reglering om ordförandes ansvar och uppgifter? Vilka är förväntningarna från kommunen som ägare och intressenterna?

 2. Att skapa värde i styrelsearbetet. Hur starta upp och säkra styrelsens arbetsområden? Vilket ledarskap och vilka processer krävs för utveckling och värdeskapande? Vad säger best practice? Hur skapa ett bra styrelseår och effektiva, energigivande möten?

 3. Att utveckla relationerna. Du leder jämlikar och skapar ytterst kulturen som ger samarbetet i styrelsen, hur vill du att den ska vara, hur blir ni ett bra team? Hur ska samarbetet med vice ordförande bedrivas? Samarbetet med VD sker främst mellan mötena, hur bygga förtroende och effektivt samarbete? Du leder samarbetet

Stor nytta av denna utbildning har:

Styrelseledamot som nyligen blivit valda eller kommer att bli valda till ordförande, eller du som är ordförande och vill veta vad som förväntas av dig och hur du kan bidra till styrelsens ökade värdeskapande. Fokus är på ordföranderollen generellt, och innehållet är giltigt för såväl SME-bolag som större bolag.

Utveckling av bolagsstyrningen

En god bolagsstyrning bygger på en väl utformad och bemannad organisation med tydliga uppdrag och processer. Ofta är roller och uppdrag inte så tydliga som de kan vara vilket leder till att värden inte kan skapas i den omfattning man planerat. Ägarnas uppfattning om framtiden är inte så tydlig, styrelsen har inte satt tydliga mål för bolaget, Vds befogenheter är inte anpassade efter verksamhetens art och omfattning, osv. Vi har lång erfarenhet av bolagsstyrning, roller och ansvar samt utformning av de styrande dokument som behöver finnas för att få till effektiva och värdeskapande styrning.

Vi erbjuder även separata insatser inom bolagsstyrning, roller och ansvar samt genomgång och uppdatering av de styrande dokument som behöver finnas för att få till en effektiv och värdeskapande styrning. Ett sådant arbete tar utgångspunkt i era förutsättningar och kan förberedas på olika sätt, t ex genom intervjuer och workshops. Exempel på styrdokument:

 • Bolagspolicy

 • Ägardirektiv

 • Styrelsens arbetsordning

 • Vd- instruktion

 • Rapporteringsinstruktion

 • Professionella protokoll

Styrelse- och Vd-utvärdering

En styrelses och Vd:s arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. Ni får svart på vitt vad som fungerar bra eller mindre tillfredsställande och därmed ett bra redskap för ständig utveckling.

Styrelseakademiens styrelse-och vd-utvärderingar identifierar både styrkor och svagheter och hjälper er att utveckla arbetet på ett fokuserat och prioriterat sätt. En utvärdering bör ses som en årlig hälsokontroll och ett sätt att utvecklas, förbättra arbetsformer och därmed hjälpa bolaget i sitt strategiska arbete. Vd-utvärdering kan genomföra i samband med styrelseutvärderingen. Den möj­liggör för hela styrelsen att på ett strukturerat sätt bedöma vd:s arbete.

Styrelseakademien har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra styrelse-och vd-utvärderingar och cirka 800 utvärderingar har genomförts under de senaste åren. Rådgivarna kan dessutom göra intervjuer med samtliga styrelseledamöter för att på så sätt få en djupare förståelse för styrelsens arbete. Våra ackrediterade rådgivare kan presentera och diskutera resultatet och analysen av genomförda utvärderingar med styrelse och valberedning, och även lämna förslag till fortsatt utveckling utifrån era önskamål. Kort sagt: vi löser era utvärderingsbehov.

 • Utvärdering för styrelsen

 • Utvärdering för Vd

 • Kompetenskartläggning - självskattning samt intervjuer

 • Presentation och förslag på utveckling

Erfarenhetsutbyte och annat stöd

Om ni är intresserade av ordförande- och vd-nätverk, kontakta oss. Vi kan även coacha vd eller ordförande och erbjuda mentorskap. Kontakta oss så hjälper vi till att välja lämpliga insatser för er utveckling.

 • profile

  Kom i kontakt med oss!

  Skicka ett mail så kommer du att bli kontaktad av ansvarig i just din region.

Behovsanpassade exempel

Värdeskapande kompetensutveckling

Skapa en stadig gemensam grund med vår övergripande utbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet för kommunalt och regionalt ägda bolag. Här får ni grunderna och verktygen för varje ledamot att på ett pr

Läs mer

Värdeskapande utvecklingsresa

Vi erbjuder en komplett utvecklingsresa för hela mandatperioden. Skapa en stadig grund med vår certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag. Därefter kan vi bygga på m

Läs mer

Mål- och behovsanpassad styrelseutveckling

Vi hjälper till med utbildning och utveckling av er styrelse inom de flesta aspekter i styrelsearbete och bolagsstyrning. Utifrån er verklighet med specifika mål och behov anpassar vi insatser för at

Läs mer