Värdeskapande kompetensutveckling för kommunalt och regionalt ägda bolag

Med detta utbildningspaket kan ni skapa en stadig gemensam grund för styrelse och VD.

Vår övergripande utbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet för kommunalt och regionalt ägda bolag ger er grunderna och verktygen för varje ledamot att på ett professionellt sätt bidra till att utveckla bolagets lönsamhet och prestation på lång sikt och bidra till ökad konkurrenskraft och samhällsnytta. Komplettera era kunskaper med lämpliga värdeskapande fördjupningsmoduler såsom ekonomi, strategi eller hållbarhet. Ni väljer själva vilka moduler som är aktuella för er styrelse och kan komplettera er resa med ytterligare moduler i form av workshops, föreläsningar eller annat.

Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag - 2 dagar

Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag ger dig grunderna i styrelsearbetet. Utbildningen täcker det du behöver veta om ägar- och bolagsstyrning, för att skapa en effektiv organisation och processer där ägardirektivet blir styrande. Basen är kommu­nallagen, allbolagens och aktiebolagslagens villkor, där det gäller att veta vilken lag som tar över i vilken situation och att uppfatta skillnaden mellan nämndsuppdraget och bolags­uppdraget. Utbildningen fokuserar på styrelsens värdeskapande insatser och kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken Vägledning till god styrelsesed, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Kursens innehåll:

Rätt styrning

 • Bolagsstyrning i kommunala och regionala bolag

 • Ägarnas roll

 • Styrande dokument

Rätt samspel

 • Partiernas nominering

 • Kommunfullmäktiges roll

 • Styrelsens sammansättning

Rätt inriktning

 • Vd-styrning

 • Affärsstrategisk styrning

 • Bolagets samhällsansvar

 • Uppföljning och kontroll

 • Information och intressenter

Rätt arbetssätt

 • Styrelsens arbetsformer

 • Styrelsens ansvar

 • Utvärdering av styrelsen

Stor nytta av denna utbildning har:

 • den som har påbörjat ditt styrelsearbete före ett kommunalt eller regionalt ägt bolag och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare.

 • den som arbetar som vd för ett kommunalt eller regionalt ägt bolag och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar.

 • den som redan har praktisk erfarenhet av styrelsearbete och nu vill lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete i ett kommunalt och regionalt ägt bolag vilar på.

Ökat fokus: fördjupningskurser 1 dag

Ekonomi ur ett styrelseperspektiv

Att arbeta i en styrelse är ett stort ansvar; främst gentemot bolaget, men också gentemot bolagets intressenter. Detta blir extra tydligt när det gäller offentligt ägda bolag. Utöver att blicka framåt och arbeta med strategiska frågor ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets/koncernens ekonomiska situation. Dessutom får i princip alla beslut vi fattar i styrelsen ekonomiska konsekvenser, och därför behöver vi säkra upp att vi förstår helheten i samband med att besluten fattas. Det är nödvändigt att vi förstår både bolagets affärsmodell och ekonomiska samband för att kunna göra vårt jobb i styrelsen.

Kursens innehåll:

 • Resultat- och balansräkning, samband och grundläggande nyckeltal

 • Kassaflöde

 • Case-övning

 • Branschanalys

 • Kapitalbrist

 • Nyckeltal

 • Rapporteringsinstruktion

 • Förslag på hur du implementerar det i din styrelse

Stor nytta av denna utbildning har:

Det här är en utbildning för dig som kommer till styrelsen med andra kompetenser, där du på ett pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomi övergripande. Oavsett roll inom ledning av kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform, har du nytta av utbildningen. Du kan vara styrelseledamot, ordförande, VD, lekmannarevisor, den som är med i en ledningsgrupp, komma med ägarrollen som bas eller vara den som vill utvidga sin kompetens efter en styrelseutbildning. Välkommen till en heldag tillsammans med andra som vill stärka bolagets ekonomiska kontroll, stabilitet och utvecklingsförmåga

Strategi ur ett styrelseperspektiv

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor. Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det måste anpassas efter bolagets verksamhet och förutsättningar. Den viktiga utgångspunkten för företagets strategiarbete, är omvärlds- och branschanalysen, och analysen av våra egna förutsättningar, som bas för hur vi bäst ska utveckla bolaget att skapa värde för kommunen och dess invånare. Under dagen får du veta hur tongivande ”gurus” tänker samtidigt som du genom övningar får handfasta råd kring hur strategiarbete kan gå till.

Kursens innehåll:

Det finns många nivåer på strategiarbete. Vi går igenom vilka de är, och koncentrerar oss sedan på området ”företagsstrategi" som är styrelsens uppgift. Hur kan den utvecklas, och hur kan vi arbeta med övriga delar, vision, värdegrund och målsättningar för att skapa värde i den kommunala kontexten? Kursen är främst inriktad mot SME-bolag men fungerar även för större verksamheter och oavsett ägarform. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

 • Vad innebär strategi

 • Vad säger gurus om strategi

 • Bolagets styrning

 • Strategiska handlingsplanen

 • Vad krävs för att beslut ska bli till handling

 • Positionering

 • Praktisk strategi med övningsföretag

Stor nytta av denna utbildning har:

Oavsett roll inom ledning av kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform, har du nytta av utbildningen. Du kan vara styrelseledamot, ordförande, VD, lekmannarevisor, vara med i en ledningsgrupp, komma med ägarrollen som bas eller vara den som vill utvidga sin kompetens efter en styrelseutbildning. Vi tar alla olika typer av strategiska beslut oavsett om vi verkar i ett bolag eller är privatpersoner. Välkommen till en heldag med andra som på ett bättre sätt vill kunna påverka styrelsearbetets utveckling och resultatförmåga!

Hållbarhet ur ett styrelseperspektiv

Hållbarhet och samhällsansvar är för de allra flesta bolag mycket viktiga frågor. Utöver lagstiftade krav har förväntningarna i det omgivande samhället ökat kraftigt under senare år och förväntas öka fortsatt. Bolagets styrelse måste förhålla sig till båda delar, ha kontroll över de risker som verksamheten är förknippad med och dessutom utarbeta en tydlig strategisk inriktning inom området för att utveckla sin verksamhet. I denna utbildning utgår vi från styrelsens roll och uppdrag när vi går igenom området.

Kursens innehåll:

Utbildningen ger översikt över aktuella lagar och regler samt trender i rapportering och styrning av hållbarhet. Vi tittar in i vad hållbarhet innebär för bolag i stort samt verksamheten och affärsmodellen mer specifikt. Vikten av riskanalys och nyttan med en väsentlighetsanalys diskuteras som vägledning för bolags fokus. Vi behandlar också uppföljning, kontroll och rapportering, samt hur den kan bli mer effektiv och utvecklande. Goda exempel och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Samtliga frågor behandlas utifrån ett styrelseperspektiv och med fokus på styrelsens värdeskapande insatser.

Stor nytta av denna utbildning har:

Oavsett roll inom ledning av kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform, har du nytta av utbildningen. Du kan vara styrelseledamot, ordförande, Vd, lekmannarevisor, vara med i en ledningsgrupp, komma med ägarrollen som bas eller vilja utvidga din kompetens efter en styrelseutbildning. Välkommen till en heldag med andra som vill hjälpa bolag att utvecklas inom området hållbarhet och samhällsansvar.

split

Er skräddarsydda styrelseutvecklingsresa

Utifrån era behov och er verklighet hjälper vi er att hitta rätt i vårt utbud. Vi kompletterar gärna våra utbildningar med workshops och andra insatser. Se fler möjliga tillval under Mål- och behovsanpassad styrelseutveckling

Läs mer

Behovsanpassade exempel

Värdeskapande kompetensutveckling

Skapa en stadig gemensam grund med vår övergripande utbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet för kommunalt och regionalt ägda bolag. Här får ni grunderna och verktygen för varje ledamot att på ett pr

Läs mer

Värdeskapande utvecklingsresa

Vi erbjuder en komplett utvecklingsresa för hela mandatperioden. Skapa en stadig grund med vår certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag. Därefter kan vi bygga på m

Läs mer

Mål- och behovsanpassad styrelseutveckling

Vi hjälper till med utbildning och utveckling av er styrelse inom de flesta aspekter i styrelsearbete och bolagsstyrning. Utifrån er verklighet med specifika mål och behov anpassar vi insatser för at

Läs mer