Vägen till en värdeskapande styrelse i kommunalt och regionalt ägda bolag

Vi gör er styrelse redo för ett värdeskapande styrelsearbete!

Vi har valt att ge alla våra medlemmar i de kommunalt ägda bolagen möjlighet att bli certifierade ledamöter. Det har varit en välinvesterad satsning som höjt kvaliteten i styrelsearbetet och ökat ledamöternas medvetenhet kring koncernens styrning.

Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad

Att omvärlden, marknaderna och branscherna förändras är idag mer regel än undantag och det innebär att det ställs nya krav på bolagsstyrningen och styrelsearbetet. Dessutom granskas och ifrågasätts kommunal verksamhet i högre grad än tidigare och ett flertal ledamöter byts ut under en mandatperiod. Detta innebär att kunskap kontinuerligt behöver tillföras, uppdateras och kompletteras för att ledamöterna i styrelserna ska kunna bidra till ökad samhällsnytta och värdeutveckling i bolaget.

Styrelseakademien har lång erfarenhet av att utbilda styrelser i såväl privat som offentligt ägda bolag i styrelsearbete och bolagsstyrning, alltid utifrån ett värdeskapande perspektiv. Vi har utbildat över 2500 ledamöter i styrelser samt ledningspersoner i kommunalt och regionalt ägda bolag i värdeskapande styrelsearbete. Vi brinner för att utbilda Sveriges kommuner och regioner i styrelsearbete och därigenom stärka den svenska välfärden!

Våra utbildningar skapar värde för bolaget

 • Roller och ansvarsfördelning förtydligas mellan styrelse och VD samt mellan styrelse och ägare

 • Bättre förutsättningar att genomföra ägardirektiven och affärsplanerna

 • Fokus på värdeskapande styrelsearbete och bolagets prestation

 • Mindre sammanblandning nämnd- och bolagsstyrning

 • Möjlighet att skapa samsyn, färre meningsskiljaktigheter

 • Bättre förutsättning för Vd att öka genomförandekraften

 • Skapar struktur och fokus på rätt saker (strategi)

 • Identifiera ledamotens styrkor

 • Minskad sårbarhet vid ledamotsförändringar

 • Riskminimering genom större förståelse för uppdraget

Ackrediterade lärare

Kraven på lärare är höga när det gäller att sätta sig in i er unika situation och forma rätt typ av utbildning för högsta effekt. Alla lärare inom Styrelseakademien är ackrediterade och har erkänt goda kunskaper inom svensk bolagsstyrning samt en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i såväl offentligt som privat ägda bolag. Utbildningsmaterialet är framtaget av StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen inom bolagsstyrning.

Behovsanpassade utbildningsinsatser

Våra utbildningar ger förutsättningar för styrelseledamöter i kommunala bolag att förstå och känna sig trygga i sin roll och sitt ansvar med hänsyn till exempelvis samhällsnytta, likabehandling, offentlighet, politiska avväganden, vinstintresse och sekretess. Behovet av utbildning ser dock olika ut i olika kommuner och därför erbjuder vi en behovsanpassad kompetensutveckling i värdeskapande styrelsearbete och bolagsstyrning under hela mandatperioden. Genom en mix av teori, praktiska inslag och gruppdiskussioner får deltagarna med sig verktyg som de direkt kan applicera i sin vardag.

Vi inleder gärna med fördjupande samtal med vd och styrelseordförande för en diskussion kring vad ni bäst behöver. Sedan formulerar vi tillsammans med er ett program som passar era specifika behov och utmaningar för att ge er rätta kunskaper, insikter och verktyg för ett värdeskapande styrelsearbete.

Nedan presenteras tre behovsanpassade exempel att utgå ifrån.

split

Värdeskapande kompetensutveckling

Skapa en stadig gemensam grund med vår övergripande utbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet för kommunalt och regionalt ägda bolag. Här får ni grunderna och verktygen för varje ledamot att på ett professionellt sätt bidra till att utveckla bolagets lönsamhet och prestation på lång sikt och bidra till ökad konkurrenskraft och samhällsnytta. Komplettera era kunskaper med lämpliga värdeskapande fördjupningsmoduler ordförande, ekonomi, strategi, hållbarhet.

Läs mer
split

Värdeskapande utvecklingsresa

Vi erbjuder en komplett utvecklingsresa för hela mandatperioden. Skapa en stadig grund med vår certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag. Därefter kan vi bygga på med olika fördjupningskurser och workshops utifrån era behov och fokusområden. Inför år 2 och 3 kan vi genomföra styrelse- och Vd-utvärdering för att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsområden följt av presentation och förslag till förändring och utveckling. Därefter lägger vi in kompletterande insatser, såsom fördjupningsutbildning eller workshops med ytterligare värdeskapande moduler såsom ekonomi, strategi, hållbarhet eller annat som är aktuellt att adressera.

Läs mer
split

Mål- och behovsanpassad styrelseutveckling

Vi hjälper till med utbildning och utveckling av er styrelse inom de flesta aspekter i styrelsearbete och bolagsstyrning. Utifrån er verklighet med specifika mål och behov anpassar vi insatser för att hantera era utmaningar. Ni kan välja de fokusområden som känns viktiga och relevanta för er. exempelvis strategi, hållbarhet, ekonomi och intern kontroll osv. Genomförande kan ske exempelvis genom workshops eller i föreläsningsformat, det som passar er bäst.

Läs mer

Vi anpassar er styrelseutbildning

Våra styrelseutbildningar kan målgruppsanpassas och skräddarsys så att de har relevans i er verklighet och blir ett led i er styrelseutveckling. Helt skräddarsydda utbildningar och andra utvecklingsinsatser är givetvis också möjligt.

Vill ni lägga en gemensam plattform för ert framtida styrelsearbete och se till att alla har samma grund – men samtidigt få möjlighet att lyfta lite egna bransch- och bolagsspecifika frågor? Det ordnar vi gärna!

Vill ni fördjupa er i någon särskild fråga går detta också bra. Ni kanske vill veta mer om strategifrågor, intern kontroll eller styrning – eller hur en valberedning egentligen ska fungera?

Inte säker på var ni ska börja? Kontakta oss så hittar vi tillsammans en lämplig lösning för utvecklandet av just er styrelse.

 • profile

  Kom i kontakt med oss!

  Skicka ett mail så kommer du att bli kontaktad av ansvarig i just din region.

Vad säger tidigare kunder?

Utbildningen via Styrelseakademien uppskattades av styrelseledamöterna i våra bolag. Senast valde vi en tvådagarsutbildning där flera ledamöter dessutom valde att certifiera sig.

Iréne Robertsson, Kommunchef i Olofströms kommun samt VD för moderbolaget Holje Holding AB

I samarbetet runt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB har vi erbjudit våra styrelsemedlemmar att certifiera sig via Styrelseakademiens styrelseutbildning för förtroendevalda. Styrelseutbildningen har varit ett uppskattat initiativ som bidragit till att höja kunskapsnivån avseende de formella förutsättningarna och kraven samt även kvaliteten i styrelsearbetet.

Jan Heiniö, styrelseordförande SEVAB, Strängnäs kommun

Efter de senaste två valen bestämde vi oss för att uppdatera styrelsekunskaperna hos samtliga styrelseledamöter i våra bolag. Det gjorde vi med hjälp av lärare och utbildningsmaterial från Styrelseakademien – och det uppskattades av våra deltagare.

Magnus Bengtsson, Chefsjurist, Växjö kommun

Styrelsen har under två inspirerande dagar fått nya insikter i styrelsearbetet. Vi förstår att vi aktivt arbetar i en styrelse. Vi använder vår kompetens och erfarenhet för att stötta den operativa verksamheten. Vad är styrelsens roll och den operativa ledningens roll? Hur utvecklar vi företaget framåt. Läraren har på ett mycket entusiastisk inspirerade sätt bjudit på sina erfarenheter från styrelsearbetet. Utbildningen skapar ett team av styrelsen och den operativa ledningen. Vi hjälper varandra att skapa värde för våra kunder och patienter.

Claes Stenlander, VD Folktanvården Västmanland

Vi har valt att ge alla våra medlemmar i de kommunalt ägda bolagen möjlighet att bli certifierade ledamöter. Det har varit en välinvesterad satsning som höjg kvaliteten i styrelsearbetet och ökat ledamöternas medvetenhet ring koncernens styrning.

Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad

Behovsanpassade exempel

Värdeskapande kompetensutveckling

Skapa en stadig gemensam grund med vår övergripande utbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet för kommunalt och regionalt ägda bolag. Här får ni grunderna och verktygen för varje ledamot att på ett pr

Läs mer

Värdeskapande utvecklingsresa

Vi erbjuder en komplett utvecklingsresa för hela mandatperioden. Skapa en stadig grund med vår certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag. Därefter kan vi bygga på m

Läs mer

Mål- och behovsanpassad styrelseutveckling

Vi hjälper till med utbildning och utveckling av er styrelse inom de flesta aspekter i styrelsearbete och bolagsstyrning. Utifrån er verklighet med specifika mål och behov anpassar vi insatser för at

Läs mer