Arbetsro med vår unika styrelseansvarsförsäkring

Vår försäkring är utformad speciellt för dig som är styrelseledamot i ett eller flera bolag, och skyddar dig och dina anhöriga från skadeståndskrav kopplade till dina styrelseuppdrag. Försäkringen är personlig och omfattar alla dina uppdrag, utan koppling till ett specifikt bolag.

På senare år har det blivit allt vanligare att ställa styrelser till svars. Exempelvis på grund av ersättningsmodeller till styrelse och ledning, oaktsamhet, påstådd diskriminering eller för bristande informationen till aktieägarna. Som sty­relseledamot eller del av en företagsledning kan du bli personligt skadeståndsskyldig och även tvingas stå för höga juridiska kostnader. Då är det tryggt att ha en styrelseansvarsförsäkring i ryggen.

Försäkringen är framtagen av Styrelseakademien i sam­arbete med Söderberg & Partners och Riskpoint. Den friar dig inte från ditt ansvar, men ger dig en trygg försäkring mot de ekonomiska konsekvenser som kan drabba dig.

Styrelseansvarsförsäkringen riktar sig till dig som är ordfö­rande, styrelseledamot eller vd i ett eller flera bolag med säte inom EU. Försäkringen kan bara tecknas av medlemmar i Styrelseakademien och har du gått utbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet och blivit certifierad, får du rabatt på årspremien.

Bra att veta om styrelseansvarsförsäkringen

  • Försäkringen är personlig och omfattar samtliga dina styrelse och vd-uppdrag.

  • Om du skulle hamna i osämja med resten av styrelsen är det bra att inneha en personlig försäkring som inte är knuten till bolaget.

  • Även om du inte har gjort fel kan du tvingas stå för höga juridiska kostnader för påstådda fel eller försummelser. Försäkringen täcker detta.

  • Försäkringen skyddar även dina anhöriga.

Vem kan försäkra sig?

  • Ordförande

  • Styrelseledamot

  • Vd

Teckna försäkring

Ansökningsformulär och förköpsinformation - individuell styrelseansvarsförsäkring
Villkor

Försäkringen kan endast att tecknas av medlemmar i Styrelseakademien. Obs! När det är dags att förnya försäkringen, tänk på att säkerställa att du har ett aktivt medlemskap Styrelseakademien vilket krävs för att försäkringen ska gälla.

Är ni flera medlemmar som arbetar i samma bolags styrelse?
Kontakta Söderberg & Partners för att diskutera bästa lösningen för er. Kanske passar en företagsförsäkring bättre för er. 

Pris individuell styrelseansvarsförsäkring

Premiekostnad om du är certifierad av Styrelseakademien: 3 600 kr/kalenderår
Premiekostnad för övriga medlemmar: 5 300 kr/kalenderår

Kontakt och frågor

Alla frågor, inklusive tecknandet av försäkringen, går via Styrelseakademiens samarbetspartner Söderberg & Partners. De vanligaste frågorna med svar redovisas längre ner på sidan.

Kontaktperson

Adress
Söderberg & Partners
Box 7785  
103 96 Stockholm  

Försäkringen är en gemensam lösning i samverkan mellan Styrelseakademien, Söderberg & Partners och RiskPoint AB.

Vanliga frågor

Om jag, som styrelseledamot, på olika sätt "hamnar" i situationer som innebär personligt ekonomiskt ekonomiskt ansvar, täcker försäkringen alla sådana situationer?

Alla försäkringar innehåller undantagna skadesituationer och så är fallet även avseende denna försäkring. Grundprincipen är dock att det personliga betalningsansvaret skall omfattas av försäkringen, dock måste varje skada bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Om svaret på frågan ovan är "ja" eller "nja": Täcker försäkringen också personligt ekonomiskt ansvar i kontrollbalanssituationer där 8-månadersperioden passerats utan att ak kunnat återställas (ex genom att kontrollbalans inte upprättats i tid)?

I princip ja.

Är Styrelseakademiens ansvarsförsäkring föremål för förmånsbeskattning?

Frågan om ansvarsförsäkringar skulle vara föremål för förmånsbeskattning var uppe för avgörande i Regeringsrätten för några år sedan. Vad man då kom fram till var att premien normalt sett inte är föremål för förmånsbeskattning.

En betydande aspekt i domstolens resonemang tycks vara att försäkringen har kollektiv verkan, dvs omfattar en relativt vid personkrets i vilken ansvaret vid händelse av skada kan variera mellan personerna. Att då i förväg fastställa en fördelning av förmånen är naturligtvis mycket svårt vilket sannolikt bidragit till utgången i målet. En väsentlig skillnad som nu uppkommer genom den personliga försäkringen blir att den gäller uteslutande för en individ varigenom frågan om förmånsfördelning helt faller bort. Vår reflektion är att det därför inte kan uteslutas att domstolen vid en förnyad bedömning av en personlig försäkring skulle komma till en annan slutsats om det är företaget eller organisationen som betalar försäkringspremien.

Tanken med försäkringen är ju att denna är en privat försäkring som tecknas av individen parallellt med medlemskapet i Styrelseakademien och då är skattefrågan mindre aktuell. Det förtjänar dock att uppmärksammas att premien mycket väl kan komma att betraktas som förmånsskattepliktig om arbetsgivaren betalar premien. Något definitivt svar kan vi tyvärr inte ge utan här får vi hänvisa till skatterättslig expertis.

Jag driver verksamhet genom eget bolag

Om företaget i vars styrelse du sitter har tecknat en sedvanlig vd/Styrelseansvarsförsäkring så skall du omfattas av denna för den eventuella personliga skadeståndsskydlighet du kan ådra dig genom fel eller försummelse vid utförande av uppdraget.

Om företaget inte tecknar sådan försäkring kan Ditt eget konsultföretag teckna en sedvanlig vd/Styrelseansvarsförsäkring. Det är då viktigt att säkerställa att denna försäkring omfattar skydd för externa styrelseuppdrag, s.k. ”Outside Directorship Liability” (ODL). Försäkringen omfattar i så fall samtliga konsulter från Ditt konsultbolag som genom skriftligt uppdrag innehar styrelseuppdrag i externa styrelser.

Du kan som individ genom ditt medlemskap i Styrelseakademien teckna den individuella ansvarsförsäkringen som gäller för dig som individ för ditt eventuella ansvar till följd av fel eller försummelse vid utförandet av uppdrag. Notera att försäkringen tecknas privat av dig som person och inte gäller för ditt konsultbolags eventuella skadeståndsskyldighet.

Jag är utländsk medborgare, men har uppdrag i Sverige. Kan jag teckna försäkringen?

Det inte finns några formella hinder för en utländsk person att teckna försäkringen så länge man är medlem i Styrelseakademien.

Gäller försäkringen om man brustit i ansvar, t.ex. genom att inte upprätta en kontrollbalansräkning?

Ja generellt sett gäller försäkringen även om man om man brustit i ansvar.

Vad händer om skatt & avgift inte betalats (om det skiljer från att vd sagt att så skett - dvs styrelsen ställt frågan - eller andra case kanske man kan ta olika alternativ)?

Försäkringen omfattar skadeståndsanspråk riktat mot försäkrade personer eller annan ledande befattningshavare inom koncernen avseende personligt betalningsansvar för koncernens skatter enligt Skattebetalningslagen (SFS 1997:483) kap.12, § ….

Gäller försäkring även efter konkursen? Vid en sk run off?

Ja. Särskilt viktigt skydd då, eftersom konkurs har en högre andel av efterföljande krav på bolagets ledning.

Så kallat Run–off skydd är en tilläggsförsäkring som bolaget eller styrelsen själv kan köpa, avser att täcka krav för handlingar som utförts innan bolaget upphört, fusionerat med annan ed y.

Mer info och inspiration

Vägledning till god styrelsesed

Läs mer om försäkring i Styrelseakademiens bok Vägledning till god styrelsesed.

Läs mer

Annonseringstjänst för styrelsekompetens

Är bolaget på jakt efter ny kompetens till styrelsen? Då är Styrelseakademiens annonseringstjänst rätt kanal.

Läs mer

Styrelse och vd-utvärdering

För att bli bättre är det viktigt att analysera och utvärdera sitt arbete. Vår styrelseutvärdering innebär en strukturerad och systematisk analys som resulterar i en rapport...

Läs mer