Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

FAQ Vanliga frågor

Q: OM JAG, SOM STYRELSELEDAMOT, PÅ OLIKA SÄTT "HAMNAR" I SITUATIONER SOM INNEBÄR PERSONLIGT EKONOMISKT ANSVAR, SÅ TÄCKER FÖRSÄKRINGEN ALLA SÅDANA SITUATIONER? 

A: Alla försäkringar innehåller undantagna skadesituationer och så är fallet även avseende denna försäkring. Grundprincipen är dock att det personliga betalningsansvaret skall omfattas av försäkringen, dock måste varje skada bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Q: OM SVARET PÅ FRÅGAN OVAN ÄR "JA" ELLER "NJA": TÄCKER FÖRSÄKRINGEN OCKSÅ PERSONLIGT EKONOMISKT ANSVAR I KONTROLLBALANSSITUATIONER DÄR 8-MÅNADERSPERIODEN PASSERATS UTAN ATT AK KUNNAT ÅTERSTÄLLAS (EX GENOM ATT KONTROLLBALANS INTE UPPRÄTTATS I TID)?

A: I princip ja.

Q: ÄR STYRELSEAKADEMIENS ANSVARSFÖRSÄKRING FÖREMÅL FÖR FÖRMÅNSBESKATTNING?

A: Frågan om ansvarsförsäkringar skulle vara föremål för förmånsbeskattning var uppe för avgörande i Regeringsrätten för några år sedan. Vad man då kom fram till var att premien normalt sett inte är föremål för förmånsbeskattning. Mer läsning finner du via länkarna från Skatteverket och Vinge här nedan.

En betydande aspekt i domstolens resonemang tycks vara att försäkringen har kollektiv verkan, dvs omfattar en relativt vid personkrets i vilken ansvaret vid händelse av skada kan variera mellan personerna. Att då i förväg fastställa en fördelning av förmånen är naturligtvis mycket svårt vilket sannolikt bidragit till utgången i målet. En väsentlig skillnad som nu uppkommer genom den personliga försäkringen blir att den gäller uteslutande för en individ varigenom frågan om förmånsfördelning helt faller bort. Vår reflektion är att det därför inte kan uteslutas att domstolen vid en förnyad bedömning av en personlig försäkring skulle komma till en annan slutsats om det är företaget eller organisationen som betalar försäkringspremien.

Tanken med försäkringen är ju att denna är en privat försäkring som tecknas av individen parallellt med medlemskapet i StyrelseAkademien och då är skattefrågan mindre aktuell. Det förtjänar dock att uppmärksammas att premien mycket väl kan komma att betraktas som förmånsskattepliktig om arbetsgivaren betalar premien. Något definitivt svar kan vi tyvärr inte ge utan här får vi hänvisa till skatterättslig expertis.

Q: JAG DRIVER VERKSAMHET GENOM EGET BOLAG


A: Om företaget i vars styrelse du sitter har tecknat en sedvanlig VD/Styrelseansvarsförsäkring så skall du omfattas av denna för den eventuella personliga skadeståndsskydlighet du kan ådra dig genom fel eller försummelse vid utförande av uppdraget.

Om företaget inte tecknar sådan försäkring kan Ditt eget konsultföretag teckna en sedvanlig VD/Styrelseansvarsförsäkring. Det är då viktigt att säkerställa att denna försäkring omfattar skydd för externa styrelseuppdrag, s.k. ”Outside Directorship Liability” (ODL). Försäkringen omfattar i så fall samtliga konsulter från Ditt konsultbolag som genom skriftligt uppdrag innehar styrelseuppdrag i externa styrelser.

Du kan som individ genom Ditt medlemskap i StyrelseAkademien teckna den individuella ansvarsförsäkringen som gäller för Dig som individ för Ditt eventuella ansvar till följd av fel eller försummelse vid utförandet av uppdrag. Notera att försäkringen tecknas privat av Dig som person och inte gäller för Ditt konsultbolags eventuella skadeståndsskyldighet.


Q: JAG ÄR UTLÄNDSK MEDBORGARE, MEN HAR UPPDRAG I SVERIGE. KAN JAG TECKNA FÖRSÄKRINGEN?


A: Det inte finns några formella hinder för en utländsk person att teckna försäkringen så länge man är medlem i Styrelseakademien.

Q: GÄLLER FÖRSÄKRINGEN OM MAN BRUSTIT I ANSVAR, TEX GENOM ATT INTE UPPRÄTTA EN KONTOLLBALANSRÄKNING?


A: Ja generellt sett gäller försäkringen även om man om man brustit i ansvar.

Q:VAD HÄNDER OM SKATT & AVGIFT INTE BETALATS (OM DET SKILJER FRÅN ATT VD SAGT ATT SÅ SKETT – DVS STYRELSEN STÄLLT FRÅGAN – ELLER ANDRA CASE KANSKE MAN KAN TA OLIKA ALTERNATIV)?

A: Försäkringen omfattar skadeståndsanspråk riktat mot försäkrade personer eller annan ledande befattningshavare inom koncernen avseende personligt betalningsansvar för koncernens skatter enligt Skattebetalningslagen (SFS 1997:483) kap.12, § ….

Q: GÄLLER FÖRSÄKRINGEN ÄVEN EFTER KONKURSEN? VID EN SK RUN OFF?


A: Ja. Särskilt viktigt skydd då, eftersom konkurs har en högre andel av efterföljande krav på bolagets ledning.


Så kallat Run–off skydd är en tilläggsförsäkring som bolaget eller styrelsen själv kan köpa, avser att täcka krav för handlingar som utförts innan bolaget upphört, fusionerat med annan ed y.

Nationella partners: