Fördjupningsutbildning

Våra fördjupningsutbildningar vässar din kompetens! Vi erbjuder heldagsutbildningar inom ekonomi, strategi och ordförandeskap. Alla högst relevanta för din fortsätta resa inom bolag och styrelserum. Dessutom erbjuder vi kortare fokusutbildningar online inom områden såsom Styrande dokument, Bolagsordning & aktieägaravtal samt Protokollet som värdeskapande dokument.

Våra förjupdningsutbildningar inom styrelsearbete är fristående endagsutbildningar eller halvdagsutbildningar inom utvalda och särskilt viktiga områden. Gemensamt för dessa utbildningar är att de snabbt höjer din kompetens så att du kan bidra till att utveckla ditt bolag idag och på lång sikt. Fördjupningsutbildningarna hålls av Styrelseakademiens ackrediterade lärare, alla med gedigen och aktuell kunskap inom svensk bolagsstyrning och erfarenhet från professionellt styrelsearbete.

Du kan välja att gå en eller flera av utbildningarna och de finns även online.

Ökat fokus: Ekonomi

Som styrelseledamot måste du ha koll på grundläggande ekonomiska begrepp för att kunna bidra till bolagets ekonomistyrning. Den här utbildningen ger dig förståelse för hur företagets ekonomiska nyckeltal samverkar med varandra och påverkar lönsamheten på kort och lång sikt. Du får med dig praktiskt användbara verktyg för att förstå bolagets styrning och kunna ställa rätt frågor.

Ökat fokus: Strategi

Att ta fram bolagets strategi och se till att bolaget arbetar i den riktningen, är en av styrelsens absolut viktigaste uppgifter. Den här utbildningen ger dig verktyg och inspiration för att kunna leda strategiarbetet med hjälp av strukturerade processer och framgångsrika modeller.

Ökat fokus: Ordföranderollen

Styrelsens ordförande har enligt lag ett särskilt ansvar för att styrelsens är väl organiserat och bedrivs effektivt. Efter att ha gått den här utbildningen kommer du att ha teoretisk kunskap och konkreta verktyg för att kunna leda styrelsearbetet och skapa värde på lång sikt.

Ökad insikt: Styrande dokument

Ordning och reda samt en tydlig struktur i de styrande dokumenten är en förutsättning för ett framåtriktat värdeskapande styrelsearbete. Väl utvecklade dokument hjälper till att sätta fokus på rätt saker och tydliggöra skillnad mellan strategiska och operativa arbetet.

Ökad insikt: Protokollet som värdeskapande handling

Ökad Insikt – Det värdeskapande protokollet ger dig som protokollförare eller ordförande i styrelsen en bra plattform som säkerställer att protokollet, vid varje given tidpunkt, ger er i styrelsen det värde som ni behöver och hjälper er att fokusera på den viktiga utvecklingen av bolaget. Efter genomgången utbildningen kommer ni direkt att kunna omsätta era nya kunskaper i praktisk verklighet.

Ökad insikt: Bolagsordning & aktieägaravtal

Denna utbildning utgår från ägarperspektivet och syftar till att hjälpa ägare att utveckla sin ägarstyrning. En överblick över bolagsstyrningens viktiga styrande dokument presenteras och därefter sker en fördjupning i bolagets grunddokument, bolagsordningen, där ägare sätter förutsättningarna för bolagets verksamhet och styrning.

Ökad insikt: Obestånd

Ökad Insikt - Obestånd, är utbildningen för styrelser och vd som vill öka sin kunskap inom området för att skapa bättre förutsättningar och agera i tid, där det är möjligt. Som steg två får man lära sig mer om vad obestånd är och hur de olika processerna ser ut för att hantera en obeståndssituation och vilka resultaten kan bli.

Ökad insikt: Ägardirektiv

Detta är insiktsutbildningen för dig som är ägare eller på väg att bli ägare, eller av annan anledning är intresserad av ägarstyrning och ägardirektiv. Du får en samlad bild av hur du kan skapa tydlighet, struktur och värde i bolaget genom ägarstyrning.

Ökad insikt: Valberedningen

Valberedningen – bolagets viktigaste organ?

Att rätt människor i styrelserummet är av största vikt för framdriften av bolagets arbete kommer nog inte som någon nyhet. Det innebär att valberedningens uppdrag är kanske är det viktigaste i hela bolaget. Idag ser processen för att hitta styrelseledamöter med rätt kompetenser, rätt egenskaper och rätt erfarenheter till bolag ut på många olika sätt och tar sig uttryck i många olika former. Valberedningarnas arbete har alltid varit ansvarsfyllt men med en snabb blick i kristallkulan inser man raskt att det ansvaret kommer att öka, avsevärt.

Andra utbildningsnivåer

Certifieringsutbildning

Vår grundläggande certifieringsutbildning passar dig som är, ska eller vill bli medlem i en styrelse. Utbildningen finns för såväl små och medelstora bolag, som noterade och kommunalt ägda bolag.

Läs mer

Högre utbildning

Vill du ta nästa steg i din styrelsekarriär så är vår Högre utbildning i styrelsearbete väl investerad tid.

Läs mer

Fokusutbildningar

Kortare onlineutbildningar där vi fokuserar på ett specifikt ämne under en timme.

Läs mer